اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,476
تعداد واحدهای باقی مانده: 481,524
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 70,156,301,714
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,819,983
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,797,159
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,797,159
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سبدگردان آسمان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 3,819,983 3,797,159 0 0 33,510 0 15,034 18,476 70,156,301,714
  2 1396/08/25 3,819,009 3,796,185 0 0 33,510 0 15,034 18,476 70,138,309,513
  3 1396/08/24 3,818,054 3,795,229 0 0 33,510 0 15,034 18,476 70,120,655,662
  4 1396/08/23 3,817,101 3,794,552 0 2 33,510 0 15,034 18,476 70,108,137,987
  5 1396/08/22 3,806,549 3,783,849 0 0 33,508 0 15,034 18,474 69,902,823,826
  6 1396/08/21 3,805,392 3,782,758 0 1 33,508 0 15,034 18,474 69,882,679,377
  7 1396/08/20 3,802,653 3,780,019 0 0 33,507 0 15,034 18,473 69,828,292,718
  8 1396/08/19 3,804,447 3,781,755 0 0 33,507 0 15,034 18,473 69,860,360,786
  9 1396/08/18 3,803,489 3,780,797 0 0 33,507 0 15,034 18,473 69,842,671,193
  10 1396/08/17 3,802,533 3,779,841 0 0 33,507 0 15,034 18,473 69,825,007,824
  11 1396/08/16 3,797,306 3,774,705 0 0 33,507 0 15,034 18,473 69,730,127,355
  12 1396/08/15 3,794,962 3,772,602 0 0 33,507 100 15,034 18,473 69,691,268,960
  13 1396/08/14 3,796,594 3,774,376 0 0 33,507 0 14,934 18,573 70,101,486,664
  14 1396/08/13 3,793,322 3,771,132 0 0 33,507 0 14,934 18,573 70,041,228,392
  15 1396/08/12 3,791,222 3,769,305 0 0 33,507 0 14,934 18,573 70,007,298,157
  16 1396/08/11 3,790,336 3,768,419 0 0 33,507 0 14,934 18,573 69,990,842,300
  17 1396/08/10 3,789,451 3,767,534 0 100 33,507 0 14,934 18,573 69,974,412,385
  18 1396/08/09 3,784,711 3,761,737 0 26 33,407 0 14,934 18,473 69,490,560,394
  19 1396/08/08 3,780,752 3,757,769 0 587 33,381 0 14,934 18,447 69,319,566,711
  20 1396/08/07 3,778,732 3,756,034 0 0 32,794 0 14,934 17,860 67,082,770,674
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق