اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,845
تعداد واحدهای باقی مانده: 482,155
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 66,021,594,421
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,722,242
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,699,725
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,699,725
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سبدگردان آسمان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/24 3,722,242 3,699,725 0 0 32,755 0 14,910 17,845 66,021,594,421
  2 1396/07/23 3,715,262 3,692,840 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,898,734,592
  3 1396/07/22 3,708,565 3,686,517 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,785,897,421
  4 1396/07/21 3,695,347 3,672,641 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,538,278,986
  5 1396/07/20 3,694,307 3,671,600 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,519,709,185
  6 1396/07/19 3,693,268 3,670,561 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,501,166,073
  7 1396/07/18 3,696,504 3,673,839 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,559,664,288
  8 1396/07/17 3,690,257 3,667,673 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,449,627,556
  9 1396/07/16 3,684,425 3,661,923 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,347,009,299
  10 1396/07/15 3,699,455 3,676,697 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,610,659,089
  11 1396/07/14 3,714,050 3,691,069 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,867,120,657
  12 1396/07/13 3,713,059 3,690,078 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,849,448,053
  13 1396/07/12 3,712,070 3,689,089 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,831,800,967
  14 1396/07/11 3,707,493 3,684,652 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,752,613,526
  15 1396/07/10 3,710,003 3,687,087 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,796,068,638
  16 1396/07/09 3,726,183 3,703,130 0 0 32,755 0 14,910 17,845 66,082,351,534
  17 1396/07/08 3,725,182 3,702,128 0 0 32,755 0 14,910 17,845 66,064,480,210
  18 1396/07/07 3,724,795 3,701,742 0 0 32,755 0 14,910 17,845 66,057,585,870
  19 1396/07/06 3,723,908 3,700,854 0 1 32,755 0 14,910 17,845 66,041,746,895
  20 1396/07/05 3,695,090 3,672,036 0 0 32,754 0 14,910 17,844 65,523,802,737
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق