صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۸۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۹,۱۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۱,۱۴۵,۶۳۶,۸۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۷۳۷,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۶۵,۸۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۶۵,۸۱۶
تاریخ انتشار
1398/04/25
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۹,۷۳۷,۹۳۴ ۹,۶۶۵,۸۱۶ ۰ ۱۷ ۶۵,۷۰۸ ۰ ۴۴,۸۹۸ ۲۰,۸۱۰ ۲۰۱,۱۴۵,۶۳۶,۸۱۲
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۹,۸۹۹,۵۱۲ ۹,۸۲۴,۹۲۰ ۰ ۱ ۶۵,۶۹۱ ۰ ۴۴,۸۹۸ ۲۰,۷۹۳ ۲۰۴,۲۸۹,۵۵۳,۶۳۹
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۹,۹۱۶,۴۷۸ ۹,۸۴۳,۷۹۴ ۰ ۴ ۶۵,۶۹۰ ۲۶ ۴۴,۸۹۸ ۲۰,۷۹۲ ۲۰۴,۶۷۲,۱۵۹,۸۲۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۹,۸۸۶,۹۶۹ ۹,۸۱۴,۷۹۹ ۰ ۰ ۶۵,۶۸۶ ۰ ۴۴,۸۷۲ ۲۰,۸۱۴ ۲۰۴,۲۸۵,۲۱۷,۷۲۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۹,۹۰۵,۹۸۶ ۹,۸۳۴,۹۴۷ ۰ ۰ ۶۵,۶۸۶ ۰ ۴۴,۸۷۲ ۲۰,۸۱۴ ۲۰۴,۷۰۴,۵۹۱,۸۶۶
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۹,۹۰۴,۵۸۷ ۹,۸۳۳,۵۴۹ ۰ ۰ ۶۵,۶۸۶ ۰ ۴۴,۸۷۲ ۲۰,۸۱۴ ۲۰۴,۶۷۵,۴۸۱,۰۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۹,۹۰۳,۱۸۵ ۹,۸۳۲,۱۴۶ ۰ ۲,۰۳۰ ۶۵,۶۸۶ ۷ ۴۴,۸۷۲ ۲۰,۸۱۴ ۲۰۴,۶۴۶,۲۹۰,۹۹۸
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۹,۸۴۹,۰۳۱ ۹,۷۷۱,۱۸۹ ۰ ۶۲ ۶۳,۶۵۶ ۱۰ ۴۴,۸۶۵ ۱۸,۷۹۱ ۱۸۳,۶۱۰,۴۰۶,۱۶۷
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۹,۸۲۵,۶۰۰ ۹,۷۴۷,۸۴۵ ۰ ۴۵ ۶۳,۵۹۴ ۲۰ ۴۴,۸۵۵ ۱۸,۷۳۹ ۱۸۲,۶۶۴,۸۷۳,۳۲۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۹,۷۶۳,۶۸۶ ۹,۶۸۹,۲۶۲ ۰ ۵۱ ۶۳,۵۴۹ ۷۱ ۴۴,۸۳۵ ۱۸,۷۱۴ ۱۸۱,۳۲۴,۸۴۷,۸۵۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۹,۷۲۲,۰۲۶ ۹,۶۴۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۶۳,۴۹۸ ۰ ۴۴,۷۶۴ ۱۸,۷۳۴ ۱۸۰,۷۵۰,۵۳۷,۵۰۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۹,۷۲۰,۱۸۸ ۹,۶۴۷,۰۴۶ ۰ ۰ ۶۳,۴۹۸ ۰ ۴۴,۷۶۴ ۱۸,۷۳۴ ۱۸۰,۷۲۷,۷۵۳,۳۵۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۹,۷۱۹,۳۷۲ ۹,۶۴۶,۲۳۰ ۰ ۷۱ ۶۳,۴۹۸ ۰ ۴۴,۷۶۴ ۱۸,۷۳۴ ۱۸۰,۷۱۲,۴۷۰,۴۴۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۹,۷۱۸,۵۶۲ ۹,۶۴۵,۱۴۲ ۰ ۱۱۵ ۶۳,۴۲۷ ۰ ۴۴,۷۶۴ ۱۸,۶۶۳ ۱۸۰,۰۰۷,۲۸۳,۰۴۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۹,۶۹۲,۲۶۲ ۹,۶۱۹,۰۱۱ ۰ ۵۷ ۶۳,۳۱۲ ۱,۰۲۰ ۴۴,۷۶۴ ۱۸,۵۴۸ ۱۷۸,۴۱۳,۴۱۴,۸۸۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۹,۶۷۰,۵۳۵ ۹,۵۹۸,۵۳۷ ۰ ۳ ۶۳,۲۵۵ ۳۵ ۴۳,۷۴۴ ۱۹,۵۱۱ ۱۸۷,۲۷۷,۰۴۷,۵۹۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۹,۷۲۵,۳۸۸ ۹,۶۵۱,۶۷۸ ۰ ۰ ۶۳,۲۵۲ ۰ ۴۳,۷۰۹ ۱۹,۵۴۳ ۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۵۲۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۹,۷۱۲,۱۰۵ ۹,۶۳۸,۵۶۰ ۰ ۰ ۶۳,۲۵۲ ۰ ۴۳,۷۰۹ ۱۹,۵۴۳ ۱۸۸,۳۶۶,۳۷۶,۷۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۹,۷۱۱,۳۸۵ ۹,۶۳۷,۸۴۱ ۰ ۰ ۶۳,۲۵۲ ۰ ۴۳,۷۰۹ ۱۹,۵۴۳ ۱۸۸,۳۵۲,۳۲۰,۱۹۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۹,۷۱۰,۶۷۰ ۹,۶۳۷,۱۲۵ ۰ ۴۲۳ ۶۳,۲۵۲ ۰ ۴۳,۷۰۹ ۱۹,۵۴۳ ۱۸۸,۳۳۸,۳۳۶,۴۳۹