اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 16,134
تعداد واحدهای باقی مانده: 483,866
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 137,913,163,487
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,619,240
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,547,983
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,547,983
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری: محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت: شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/04 8,619,240 8,547,983 0 0 58,818 0 42,684 16,134 137,913,163,487
  2 1398/03/03 8,613,360 8,542,511 0 0 58,818 0 42,684 16,134 137,824,864,514
  3 1398/03/02 8,613,406 8,542,557 0 44 58,818 9 42,684 16,134 137,825,612,653
  4 1398/03/01 8,613,413 8,542,410 0 11 58,774 0 42,675 16,099 137,524,257,443
  5 1398/02/31 8,608,076 8,537,055 0 3 58,763 0 42,675 16,088 137,344,147,805
  6 1398/02/30 8,508,258 8,435,798 0 2 58,760 3 42,675 16,085 135,689,809,067
  7 1398/02/29 8,546,747 8,472,989 0 11 58,758 0 42,672 16,086 136,296,501,070
  8 1398/02/28 8,525,025 8,451,529 0 0 58,747 0 42,672 16,075 135,858,335,065
  9 1398/02/27 8,482,871 8,409,917 0 0 58,747 0 42,672 16,075 135,189,420,255
  10 1398/02/26 8,482,979 8,410,025 0 0 58,747 2 42,672 16,075 135,191,151,417
  11 1398/02/25 8,484,633 8,411,536 0 0 58,747 0 42,670 16,077 135,232,264,113
  12 1398/02/24 8,461,932 8,389,106 0 0 58,747 14 42,670 16,077 134,871,653,145
  13 1398/02/23 8,325,323 8,255,893 0 4 58,747 16 42,656 16,091 132,845,581,343
  14 1398/02/22 8,208,063 8,140,546 0 0 58,743 8 42,640 16,103 131,087,211,420
  15 1398/02/21 8,299,249 8,230,381 0 0 58,743 0 42,632 16,111 132,599,672,108
  16 1398/02/20 8,327,232 8,257,614 0 0 58,743 0 42,632 16,111 133,038,426,526
  17 1398/02/19 8,327,601 8,257,983 0 68 58,743 0 42,632 16,111 133,044,366,212
  18 1398/02/18 8,327,969 8,258,057 0 7 58,675 0 42,632 16,043 132,484,002,721
  19 1398/02/17 8,269,835 8,200,714 0 88 58,668 0 42,632 16,036 131,506,645,764
  20 1398/02/16 8,441,261 8,369,285 0 0 58,580 74 42,632 15,948 133,473,361,636