صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۷۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۸,۲۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۸,۴۷۹,۲۵۹,۱۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۹,۶۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۵,۳۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۵,۳۸۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۰,۱۴۹,۶۹۷ ۱۰,۰۶۵,۳۸۶ ۰ ۰ ۶۶,۷۴۰ ۱۱ ۴۵,۰۳۴ ۲۱,۷۰۶ ۲۱۸,۴۷۹,۲۵۹,۱۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۰,۰۹۳,۲۳۲ ۱۰,۰۰۹,۷۹۷ ۰ ۰ ۶۶,۷۴۰ ۰ ۴۵,۰۲۳ ۲۱,۷۱۷ ۲۱۷,۳۸۲,۷۶۸,۰۴۴
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۰,۰۶۴,۵۱۸ ۹,۹۸۱,۴۳۷ ۰ ۰ ۶۶,۷۴۰ ۰ ۴۵,۰۲۳ ۲۱,۷۱۷ ۲۱۶,۷۶۶,۸۷۵,۵۵۷
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۰,۰۶۴,۰۷۳ ۹,۹۸۰,۹۹۲ ۰ ۲۶ ۶۶,۷۴۰ ۰ ۴۵,۰۲۳ ۲۱,۷۱۷ ۲۱۶,۷۵۷,۲۰۱,۱۵۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۰,۰۶۳,۶۲۸ ۹,۹۸۰,۴۴۸ ۰ ۰ ۶۶,۷۱۴ ۰ ۴۵,۰۲۳ ۲۱,۶۹۱ ۲۱۶,۴۸۵,۸۸۸,۳۲۲
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۹,۹۷۵,۱۳۰ ۹,۸۹۲,۰۰۶ ۰ ۰ ۶۶,۷۱۴ ۰ ۴۵,۰۲۳ ۲۱,۶۹۱ ۲۱۴,۵۶۷,۵۱۱,۶۸۹
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۹,۹۳۴,۳۹۰ ۹,۸۵۲,۸۱۴ ۰ ۵ ۶۶,۷۱۴ ۰ ۴۵,۰۲۳ ۲۱,۶۹۱ ۲۱۳,۷۱۷,۳۸۱,۲۸۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۹,۹۳۲,۰۱۱ ۹,۸۵۰,۴۱۶ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۹ ۱ ۴۵,۰۲۳ ۲۱,۶۸۶ ۲۱۳,۶۱۶,۱۱۵,۵۳۷
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۹,۹۱۳,۲۱۵ ۹,۸۳۱,۸۷۲ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۹ ۰ ۴۵,۰۲۲ ۲۱,۶۸۷ ۲۱۳,۲۲۳,۸۱۱,۵۱۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۹,۸۸۷,۷۶۰ ۹,۸۰۶,۷۷۱ ۰ ۰ ۶۶,۷۰۹ ۰ ۴۵,۰۲۲ ۲۱,۶۸۷ ۲۱۲,۶۷۹,۴۵۱,۹۱۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۹,۸۸۷,۳۰۹ ۹,۸۰۶,۳۲۰ ۰ ۳۴ ۶۶,۷۰۹ ۰ ۴۵,۰۲۲ ۲۱,۶۸۷ ۲۱۲,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۹,۸۸۸,۱۲۷ ۹,۸۰۷,۰۱۱ ۰ ۶۰ ۶۶,۶۷۵ ۰ ۴۵,۰۲۲ ۲۱,۶۵۳ ۲۱۲,۳۵۱,۲۱۲,۹۸۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۹,۸۸۹,۲۴۴ ۹,۸۰۷,۸۳۰ ۰ ۰ ۶۶,۶۱۵ ۲ ۴۵,۰۲۲ ۲۱,۵۹۳ ۲۱۱,۷۸۰,۴۶۸,۹۷۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۹,۹۱۵,۹۳۸ ۹,۸۳۴,۱۱۳ ۰ ۶۵ ۶۶,۶۱۵ ۲۶ ۴۵,۰۲۰ ۲۱,۵۹۵ ۲۱۲,۳۶۷,۶۵۹,۵۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۹,۸۸۴,۹۱۵ ۹,۸۰۴,۳۰۵ ۰ ۱۰ ۶۶,۵۵۰ ۱۰ ۴۴,۹۹۴ ۲۱,۵۵۶ ۲۱۱,۳۴۱,۵۹۹,۷۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۹,۸۳۷,۶۲۹ ۹,۷۵۶,۸۰۵ ۰ ۰ ۶۶,۵۴۰ ۰ ۴۴,۹۸۴ ۲۱,۵۵۶ ۲۱۰,۳۱۷,۶۸۷,۲۴۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۹,۸۴۰,۹۰۴ ۹,۷۵۹,۸۶۶ ۰ ۰ ۶۶,۵۴۰ ۰ ۴۴,۹۸۴ ۲۱,۵۵۶ ۲۱۰,۳۸۳,۶۶۸,۱۷۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۹,۸۴۰,۴۵۵ ۹,۷۵۹,۴۱۶ ۰ ۵۰۸ ۶۶,۵۴۰ ۰ ۴۴,۹۸۴ ۲۱,۵۵۶ ۲۱۰,۳۷۳,۹۸۱,۹۶۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۹,۸۳۷,۷۱۲ ۹,۷۵۴,۷۱۸ ۰ ۶ ۶۶,۰۳۲ ۰ ۴۴,۹۸۴ ۲۱,۰۴۸ ۲۰۵,۳۱۷,۳۰۱,۷۱۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۹,۸۱۸,۸۳۸ ۹,۷۳۶,۰۲۰ ۰ ۳۲ ۶۶,۰۲۶ ۲۶ ۴۴,۹۸۴ ۲۱,۰۴۲ ۲۰۴,۸۶۵,۳۳۵,۵۰۹