امیدنامه


امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1392/02/25 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/07/04 صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مینی بر تغییر نصاب ترکیب دارائی های صندوق تغییرات امیدنامه
1397/01/29 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 96/12/20 تغییرات امیدنامه
1397/01/21 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
1396/12/20 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه منتهی به 10/10/1396 تغییرات امیدنامه
1396/07/05 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ 1396/06/20 تغییرات امیدنامه
1396/03/09 صورتجلسه تغییرات امینامه صندوق آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
1396/02/13 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز تغییرات امیدنامه
1395/03/05 تغییرانت امیدنامه صندوق سرمایه گذتری آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورت جلسه تغییرات نصاب دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تغییرات امینامه صندوق تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه