اساسنامه


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1392/02/25 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/01/21 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط آسمان خاورمیانه تغییرات اساس نامه
1396/07/15 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ 1396/06/19 تغییرات اساس نامه
1396/04/31 صورتجلسه مجمع مورخ 14-04-1396 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه تغییرات اساس نامه
1396/03/03 تغییرات اساسنامه در مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 21-12-95 تغییرات اساس نامه
1394/08/09 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تغییرات اساس نامه