صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳,۴۹۳ ۴۷.۹۱ ۸۴,۴۳۷ ۵۰.۱۶ ۹۳,۹۶۹ ۴۵.۴۱ ۹۷,۷۵۶ ۴۵.۹۴
اوراق ۱۱,۱۲۳ ۲۲.۶۸ ۵۰,۷۵۲ ۳۰.۱۵ ۴۸,۵۱۹ ۲۳.۴۴ ۶۳,۱۱۹ ۲۹.۶۶
وجه نقد ۱۳,۲۰۰ ۲۶.۹۲ ۲۹,۰۴۲ ۱۷.۲۵ ۵۶,۲۰۴ ۲۷.۱۶ ۴۲,۰۸۶ ۱۹.۷۸
سایر دارایی ها ۱,۴۴۷ ۲.۹۵ ۴,۰۷۰ ۲.۴۱ ۵,۶۱۵ ۲.۷۱ ۷,۳۲۲ ۳.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰,۸۱۸ ۲۲.۰۶ ۲۸,۹۱۹ ۱۷.۱۸ ۳۱,۶۵۱ ۱۵.۲۹ ۳۱,۳۲۸ ۱۴.۷۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد