ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 21,870 47.99 72,941 56.36 75,910 55.77 73,713 51.5
اوراق 10,159 22.29 50,467 39 50,630 37.19 54,849 38.32
وجه نقد 12,420 27.25 4,260 3.29 7,549 5.54 13,453 9.4
سایر دارایی ها 1,375 3.01 2,788 2.15 3,230 2.37 2,589 1.8
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,340 22.69 24,700 19.08 26,867 19.74 26,768 18.7
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد