ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/24 28,298 42.03 % 4,035 5.99 % 33,260 49.4 % 1,739 2.58 % 10,183 15.13 %
2 1396/07/23 28,175 41.96 % 4,079 6.08 % 33,182 49.42 % 1,719 2.56 % 10,123 15.08 %
3 1396/07/22 27,721 41.6 % 4,035 6.06 % 33,182 49.8 % 1,699 2.55 % 9,693 14.55 %
4 1396/07/21 27,489 40.6 % 4,121 6.09 % 34,419 50.84 % 1,679 2.48 % 9,591 14.17 %
5 1396/07/20 27,489 40.62 % 4,120 6.09 % 34,419 50.86 % 1,659 2.45 % 9,591 14.17 %
6 1396/07/19 27,489 40.63 % 4,118 6.09 % 34,419 50.87 % 1,638 2.42 % 9,591 14.18 %
7 1396/07/18 27,564 41.52 % 2,797 4.21 % 34,419 51.84 % 1,618 2.44 % 9,632 14.51 %
8 1396/07/17 27,470 41.45 % 2,797 4.22 % 34,420 51.93 % 1,598 2.41 % 9,636 14.54 %
9 1396/07/16 27,369 41.29 % 2,812 4.24 % 34,537 52.1 % 1,577 2.38 % 9,613 14.5 %
10 1396/07/15 27,688 41.61 % 2,792 4.2 % 34,510 51.86 % 1,557 2.34 % 9,714 14.6 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق