ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/04 73,713 51.51 % 54,849 38.33 % 0 0 % 13,453 9.4 % 1,094 1.81 % 26,768 18.7 %
2 1398/03/03 73,653 52.93 % 50,904 36.58 % 0 0 % 10,682 7.68 % 3,923 3.89 % 27,176 19.53 %
3 1398/03/02 73,653 52.93 % 50,904 36.58 % 0 0 % 10,682 7.68 % 3,918 3.89 % 27,176 19.53 %
4 1398/03/01 73,653 52.93 % 50,904 36.58 % 0 0 % 10,682 7.68 % 3,913 3.89 % 27,176 19.53 %
5 1398/02/31 73,623 53.12 % 50,848 36.69 % 0 0 % 9,404 6.79 % 4,725 4.49 % 27,308 19.7 %
6 1398/02/30 75,224 54.93 % 50,817 37.11 % 0 0 % 9,374 6.85 % 1,521 1.9 % 26,427 19.3 %
7 1398/02/29 76,671 55.92 % 50,784 37.04 % 0 0 % 8,900 6.49 % 750 1.37 % 26,774 19.53 %
8 1398/02/28 76,324 55.81 % 50,784 37.14 % 0 0 % 8,893 6.5 % 746 1.37 % 26,733 19.55 %
9 1398/02/27 75,730 55.01 % 50,708 36.83 % 0 0 % 10,501 7.63 % 735 1.36 % 26,710 19.4 %
10 1398/02/26 75,730 55.01 % 50,708 36.83 % 0 0 % 10,501 7.63 % 730 1.35 % 26,710 19.4 %