صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/24 1398/02/24 گزارش عملکرد میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 98/01/31(حسابرسی نشده) دانلود
1398/02/24 1398/02/24 صورت مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 98/01/31(حسابرسی نشده) دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-01-98 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 29-12-97 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-11-97 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش عملکرد سالانه ماهه منتهی به 97/10/30(حسابرسی شده) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 صورت مالی سالانه ماهه منتهی به 97/10/30(حسابرسی شده) دانلود
1397/11/21 1397/11/21 گزارش عملکرد سالانه ماهه منتهی به 97/10/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/21 1397/11/21 صورت مالی سالانه ماهه منتهی به 97/10/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/09 1397/11/09 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-10-97 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-09-97 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-08-97 دانلود
1397/08/29 1397/08/29 صورت مالی 9 ماهه منتهی به 97/07/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/29 1397/08/29 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 97/07/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/20 1397/08/20 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 97/04/31(حسابرسی شده) دانلود
1397/08/20 1397/08/20 صورت مالی 6 ماهه منتهی به 97/04/31(حسابرسی شده) دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 30-7-97 دانلود
1397/07/09 1397/07/09 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-06-97 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-05-97 دانلود
1397/05/27 1397/05/27 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 97/04/31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/05/27 1397/05/27 صورت مالی 6 ماهه منتهی به 97/04/31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/05/08 1397/05/08 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-04-97 دانلود
1397/04/12 1397/04/12 گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-03-97 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/02/31 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 گزارش عملکرد میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 97/01/31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/29 1397/02/29 صورت مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 97/01/31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/08 1397/02/08 گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/01/31 دانلود
1396/12/13 1396/12/13 گزارش عملکرد سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به 30-10-96(حسابرسی شده) دانلود
1396/12/13 1396/12/13 صورت های مالی سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به 30-10-96(حسابرسی شده) دانلود
1396/12/02 1396/12/02 گزارش عملکرد سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به 30-10-96(حسابرسی نشده) دانلود
1396/12/02 1396/12/02 صورت های مالی سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به 30-10-96(حسابرسی نشده) دانلود
1396/11/18 1396/11/18 گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به 96/07/30 دانلود
1396/11/18 1396/11/18 صورت های مالی 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به 30/07/96 دانلود
1396/08/20 1396/08/20 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396.04.31(حسابرسی شده) دانلود
1396/08/20 1396/08/20 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1396.04.31(حسابرسی شده) دانلود
1396/05/23 1396/05/23 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396.04.31(حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/23 1396/05/23 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1396.04.31(حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/30 1396/02/30 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1396.01.31(حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/30 1396/02/30 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396.01.31(حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/28 1395/12/28 نامه حسابرس مبنی بر گزارش حسابرسی سالانه صندوق آسمان خاورمیانه منتهی به 30-10-95 دانلود
1395/12/25 1395/12/25 گزارش عملکرد سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به 30-10-95(حسابرسی شده) دانلود
1395/12/25 1395/12/25 صورت های مالی سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به 30-10-95(حسابرسی شده) دانلود
1395/11/27 1395/11/27 صورت های مالی سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به 30-10-95(حسابرسی نشده) دانلود
1395/11/27 1395/11/27 گزارش عملکرد سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به 30-10-95(حسابرسی نشده) دانلود
1395/08/26 1395/08/26 گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به 95/07/30 دانلود
1395/08/26 1395/08/26 صورت های مالی 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به 30/07/95 دانلود
1395/06/06 1395/06/06 گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به 31 تیر ماه 95(حسابرسی شده) دانلود
1395/06/06 1395/06/06 صورت های مالی 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به 31 تیر ماه 95(حسابرسی شده) دانلود
1395/05/25 1395/05/25 صورت های مالی شش ماهه صندوق خاورمیانه منتهی به 31 تیر 95(حسابرسی نشده) دانلود
1395/05/25 1395/05/25 گزارش عملکرد شش ماهه صندوق خاورمیانه منتهی به 31 تیر 95(حسابرسی نشده) دانلود
1395/02/21 1395/02/21 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395.01.31(حسابرسی نشده) دانلود
1395/02/21 1395/02/21 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1395.01.31(حسابرسی نشده) دانلود
1394/12/16 1394/12/16 صورت های مالی سالانه منتهی به 94.10.30 (حسابرسی شده) دانلود
1394/12/16 1394/12/16 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30-10-94(حسابرسی شده) دانلود
1394/11/14 1394/11/14 صورت های مالی سالانه منتهی به 94.10.30 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/11/14 1394/11/14 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30-10-94(حسابرسی نشده) دانلود
1394/08/17 1394/08/17 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1394/07/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه (حسابرسی نشده) دانلود
1394/08/17 1394/08/17 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 94/07/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/06/02 1394/06/02 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای شش ماه منتهی به 1394/04/31 (حسابرسی شده) دانلود
1394/06/02 1394/06/02 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/04/31 (حسابرسی شده) دانلود
1394/05/18 1394/05/18 صورتهای مالی شش ماه منتهی به 1394/04/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/05/18 1394/05/18 گزارش عملکرد شش ماه منتهی به 1394/04/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/02/16 1394/02/16 گزارش عملکرد سه ماهه برای دوره منتهی به 1394/01/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/02/16 1394/02/16 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1394/01/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1393/12/26 1393/12/26 صورتهای مالی برای سال منتهی به 30 دی ماه 1393 دانلود
1393/11/25 1393/11/25 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 139/10/30 دانلود
1393/11/21 1393/11/21 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 1393/10/30 دانلود
1393/08/19 1393/08/19 صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/08/19 1393/08/19 گزارش عملکرد دوره 9ماهه منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/06/05 1393/06/05 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/04/31 (حسابرسی شده) دانلود
1393/05/26 1393/05/26 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 تیر ماه 93 (حسابرسی نشده) دانلود
1393/05/26 1393/05/26 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1393/04/31 دانلود
1393/03/10 1393/03/10 گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1393/01/31 دانلود
1393/03/10 1393/03/10 صورتهای مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 فروردین 93 دانلود
1392/11/30 1392/11/30 گزارش عملکرد دوره شش ماه و 24 روزه منتهی به 30 دی ماه 1392 دانلود
1392/11/30 1392/11/30 صورتهای مالی شش ماه و 24 روزه منتهی به 30 دی ماه 1392 دانلود
1392/11/08 1392/11/08 صورتهای مالی شش ماه و 24 روزه منتهی به 30 دی 92-حسابرسی نشده- دانلود
1392/08/08 1392/08/08 گزارش عملکرد سه ماه و 24 روزه منتهی به 30 مهر 92 دانلود
1392/08/08 1392/08/08 صورتهای مالی سه ماه و 24 روزه منتهی به 30 مهر 92 دانلود
1392/08/01 1392/08/01 صورتجلسه مجمع مورخ 1392/08/01 دانلود
1392/06/30 1392/06/30 صورتهای مالی 24 روزه منتهی به 31 تیر ماه 92 (حسابرسی نشده) دانلود
1392/06/30 1392/06/30 گزارش عملکرد 24روزه منتهی به 31 تیرماه 92 دانلود
1392/06/30 1392/06/30 صورتهای مالی 24 روزه منتهی به 31 تیر ماه 92 دانلود
1391/10/24 1391/10/24 صورتجلسه مجمع موسس مورخ 1391/10/24 دانلود
1391/10/24 1391/10/24 صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز مورخ 1391/10/24 دانلود