دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مبنی بر تغییرات اساسنامه
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مینی بر تغییرات اساسنامه
متن خبر
پیوست