ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 8,313 45.38 24,269 40.26 27,814 41.74 28,298 42.03
اوراق 749 4.09 1,370 2.27 2,496 3.74 4,035 5.99
وجه نقد 8,649 47.22 33,277 55.21 34,832 52.27 33,260 49.4
سایر دارایی ها 549 3 1,345 2.23 1,494 2.24 1,739 2.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,313 23.54 9,036 14.99 9,799 14.7 10,183 15.12
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق