مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مبنی بر تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1397/07/25
2 صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مبنی بر تغییر نصاب ترکیب دارائی های صندو دریافت خبر 1397/07/04
3 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 96/12/20 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر 1397/02/09
4 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 97/01/28 مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1397/02/09
5 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 96/12/20 دریافت خبر 1397/01/29
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه منتهی به 1396/10/10 دریافت خبر 1396/12/20
7 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 96/06/20 دریافت خبر 1396/11/29
8 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر 1396/11/14
9 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر 1396/07/24
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 1396/06/19 دریافت خبر 1396/07/15
11 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 1396/06/20 دریافت خبر 1396/07/05
12 صورتجلسه مجمع مورخ 14-04-1396 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه دریافت خبر 1396/04/31
13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 1396/02/17 دریافت خبر 1396/03/09
14 مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 21-12-95 دریافت خبر 1396/03/03
15 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1396/02/13
16 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختلط آسمان خاورمیانه دریافت خبر 1395/12/17
17 صورتجلسه تمدید مجوز صندوق خاورمیانه تا تاریخ 07-04-96 دریافت خبر 1395/11/02
18 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 29-01-95 دریافت خبر 1395/04/06
19 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 24-12-94 دریافت خبر 1395/02/04
20 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 13-10-94 دریافت خبر 1394/11/07
21 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1393/10/30 دریافت خبر 1394/05/05
22 صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1393/07/29
23 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1392/10/30 دریافت خبر 1393/04/21
24 صورتجلسه تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه دریافت خبر 1393/02/30
25 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه دریافت خبر 1393/02/30
26 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر 1393/02/30
27 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/02/30