اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,715
تعداد واحدهای باقی مانده: 470,285
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 123,312,457,086
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,179,472
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,149,839
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,149,839
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/31 4,179,472 4,149,839 0 0 47,927 0 18,212 29,715 123,312,457,086
  2 1397/01/30 4,178,914 4,149,281 0 0 47,927 0 18,212 29,715 123,295,871,857
  3 1397/01/29 4,178,357 4,148,723 0 0 47,927 0 18,212 29,715 123,279,312,698
  4 1397/01/28 4,176,063 4,146,471 0 0 47,927 0 18,212 29,715 123,212,377,127
  5 1397/01/27 4,176,455 4,146,886 0 0 47,927 0 18,212 29,715 123,224,714,668
  6 1397/01/26 4,206,336 4,176,319 0 0 47,927 0 18,212 29,715 124,099,323,575
  7 1397/01/25 4,223,285 4,192,987 0 0 47,927 0 18,212 29,715 124,594,603,726
  8 1397/01/24 4,222,712 4,192,414 0 0 47,927 0 18,212 29,715 124,577,585,963
  9 1397/01/23 4,222,140 4,191,842 0 47 47,927 0 18,212 29,715 124,560,594,399
  10 1397/01/22 4,221,569 4,191,223 0 0 47,880 0 18,212 29,668 124,345,203,037
  11 1397/01/21 4,239,480 4,208,839 0 0 47,880 0 18,212 29,668 124,867,821,264
  12 1397/01/20 4,271,086 4,240,008 0 0 47,880 105 18,212 29,668 125,792,544,518
  13 1397/01/19 4,236,118 4,205,368 0 19 47,880 353 18,107 29,773 125,206,433,397
  14 1397/01/18 4,258,615 4,227,389 0 0 47,861 0 17,754 30,107 127,274,005,533
  15 1397/01/17 4,274,042 4,242,776 0 0 47,861 0 17,754 30,107 127,737,270,157
  16 1397/01/16 4,273,510 4,242,245 0 0 47,861 348 17,754 30,107 127,721,272,682
  17 1397/01/15 4,272,504 4,241,596 0 0 47,861 0 17,406 30,455 129,177,816,835
  18 1397/01/14 4,267,208 4,238,219 0 0 47,861 0 17,406 30,455 129,074,945,810
  19 1397/01/13 4,269,947 4,241,015 0 0 47,861 0 17,406 30,455 129,160,106,251
  20 1397/01/12 4,269,399 4,240,467 0 0 47,861 0 17,406 30,455 129,143,432,323
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق