اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,292
تعداد واحدهای باقی مانده: 472,708
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 124,201,550,824
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,585,763
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,550,841
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,550,841
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/28 4,585,763 4,550,841 0 0 48,242 0 20,950 27,292 124,201,550,824
  2 1397/03/27 4,534,471 4,501,043 0 0 48,242 0 20,950 27,292 122,842,474,892
  3 1397/03/26 4,450,118 4,418,696 0 0 48,242 0 20,950 27,292 120,595,042,370
  4 1397/03/25 4,449,506 4,418,084 0 0 48,242 0 20,950 27,292 120,578,337,490
  5 1397/03/24 4,448,884 4,417,461 0 53 48,242 0 20,950 27,292 120,561,348,958
  6 1397/03/23 4,448,262 4,416,778 0 0 48,189 5 20,950 27,239 120,308,628,084
  7 1397/03/22 4,359,498 4,329,290 0 23 48,189 0 20,945 27,244 117,947,181,488
  8 1397/03/21 4,333,059 4,304,701 0 0 48,166 20 20,945 27,221 117,178,262,899
  9 1397/03/20 4,338,145 4,309,917 0 13 48,166 0 20,925 27,241 117,406,460,372
  10 1397/03/19 4,339,640 4,311,364 0 0 48,153 0 20,925 27,228 117,389,809,322
  11 1397/03/18 4,321,157 4,293,130 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,893,339,261
  12 1397/03/17 4,320,484 4,292,457 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,875,012,977
  13 1397/03/16 4,319,812 4,291,785 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,856,723,938
  14 1397/03/15 4,319,141 4,291,114 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,838,462,270
  15 1397/03/14 4,318,471 4,290,445 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,820,227,309
  16 1397/03/13 4,317,803 4,289,776 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,802,019,011
  17 1397/03/12 4,311,590 4,283,617 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,634,326,307
  18 1397/03/11 4,299,909 4,272,077 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,320,111,252
  19 1397/03/10 4,299,246 4,271,414 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,302,062,040
  20 1397/03/09 4,298,584 4,270,752 0 0 48,153 0 20,925 27,228 116,284,031,604