اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,169
تعداد واحدهای باقی مانده: 470,831
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 122,574,052,496
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,229,483
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,202,203
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,202,203
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 4,229,483 4,202,203 0 25 45,566 0 16,397 29,169 122,574,052,496
  2 1396/11/30 4,228,767 4,201,463 0 3,551 45,541 0 16,397 29,144 122,447,426,837
  3 1396/11/29 4,229,394 4,198,471 0 27 41,990 0 16,397 25,593 107,451,477,312
  4 1396/11/28 4,230,585 4,199,754 0 0 41,963 0 16,397 25,566 107,370,919,902
  5 1396/11/27 4,268,358 4,237,511 0 0 41,963 0 16,397 25,566 108,336,200,167
  6 1396/11/26 4,267,763 4,236,916 0 1 41,963 0 16,397 25,566 108,320,990,586
  7 1396/11/25 4,267,168 4,236,320 0 1,878 41,962 0 16,397 25,565 108,301,518,791
  8 1396/11/24 4,259,071 4,227,763 0 822 40,084 0 16,397 23,687 100,143,028,037
  9 1396/11/23 4,254,927 4,224,455 0 0 39,262 0 16,397 22,865 96,592,168,146
  10 1396/11/22 4,252,479 4,222,031 0 10 39,262 0 16,397 22,865 96,536,736,575
  11 1396/11/21 4,251,772 4,221,310 0 0 39,252 0 16,397 22,855 96,478,034,727
  12 1396/11/20 4,268,633 4,238,722 0 0 39,252 0 16,397 22,855 96,875,999,062
  13 1396/11/19 4,267,763 4,237,853 0 139 39,252 296 16,397 22,855 96,856,119,026
  14 1396/11/18 4,266,510 4,236,803 0 3 39,113 13 16,101 23,012 97,497,318,049
  15 1396/11/17 4,259,266 4,231,349 0 4,746 39,110 0 16,088 23,022 97,414,122,674
  16 1396/11/16 4,265,625 4,230,330 0 7 34,364 0 16,088 18,276 77,313,515,024
  17 1396/11/15 4,252,827 4,217,686 0 0 34,357 0 16,088 18,269 77,052,914,021
  18 1396/11/14 4,257,853 4,222,632 0 0 34,357 0 16,088 18,269 77,143,267,562
  19 1396/11/13 4,272,724 4,237,281 0 0 34,357 0 16,088 18,269 77,410,885,969
  20 1396/11/12 4,271,891 4,236,448 0 0 34,357 0 16,088 18,269 77,395,663,755
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق