اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,461
تعداد واحدهای باقی مانده: 469,539
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 126,056,019,998
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,164,146
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,138,276
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,138,276
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 4,164,146 4,138,276 0 24 47,280 0 16,819 30,461 126,056,019,998
  2 1396/12/26 4,148,323 4,122,565 0 0 47,256 0 16,819 30,437 125,478,499,813
  3 1396/12/25 4,151,519 4,125,782 0 0 47,256 0 16,819 30,437 125,576,434,451
  4 1396/12/24 4,150,959 4,125,221 0 0 47,256 0 16,819 30,437 125,559,366,448
  5 1396/12/23 4,150,399 4,124,662 0 0 47,256 0 16,819 30,437 125,542,330,469
  6 1396/12/22 4,149,117 4,123,179 0 0 47,256 0 16,819 30,437 125,497,212,540
  7 1396/12/21 4,150,639 4,124,767 0 0 47,256 0 16,819 30,437 125,545,534,895
  8 1396/12/20 4,162,061 4,135,626 0 59 47,256 166 16,819 30,437 125,876,033,541
  9 1396/12/19 4,179,826 4,153,324 0 0 47,197 0 16,653 30,544 126,859,138,966
  10 1396/12/18 4,184,974 4,158,425 0 0 47,197 0 16,653 30,544 127,014,936,373
  11 1396/12/17 4,184,420 4,157,871 0 10 47,197 16 16,653 30,544 126,998,022,480
  12 1396/12/16 4,183,854 4,157,310 0 0 47,187 0 16,637 30,550 127,005,816,611
  13 1396/12/15 4,190,766 4,164,111 0 1,190 47,187 0 16,637 30,550 127,213,581,254
  14 1396/12/14 4,200,674 4,173,119 0 136 45,997 1 16,637 29,360 122,522,787,962
  15 1396/12/13 4,207,303 4,179,785 0 50 45,861 207 16,636 29,225 122,154,230,107
  16 1396/12/12 4,209,426 4,182,076 0 0 45,811 0 16,429 29,382 122,877,752,484
  17 1396/12/11 4,227,870 4,200,446 0 0 45,811 0 16,429 29,382 123,417,515,474
  18 1396/12/10 4,227,298 4,199,874 0 0 45,811 16 16,429 29,382 123,400,696,890
  19 1396/12/09 4,226,688 4,199,280 0 0 45,811 0 16,413 29,398 123,450,419,440
  20 1396/12/08 4,231,006 4,203,348 0 0 45,811 0 16,413 29,398 123,570,011,226
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق