صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۷۰,۹۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۳۲۹,۰۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۴۱,۲۶۰,۷۲۵,۰۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱۶,۰۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱۴,۹۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱۵,۷۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳۱۶,۰۹۳ ۳۱۴,۹۶۹ ۷۶۵ ۰ ۳,۶۷۳,۸۴۳ ۰ ۱,۰۰۲,۹۰۸ ۲,۶۷۰,۹۳۵ ۸۴۱,۲۶۰,۷۲۵,۰۵۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳۲۱,۴۶۷ ۳۲۰,۳۰۶ ۷۶۷ ۰ ۳,۶۷۳,۸۴۳ ۰ ۱,۰۰۲,۹۰۸ ۲,۶۷۰,۹۳۵ ۸۵۵,۵۱۵,۶۳۰,۵۷۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳۲۱,۴۵۷ ۳۲۰,۲۹۵ ۷۶۸ ۰ ۳,۶۷۳,۸۴۳ ۰ ۱,۰۰۲,۹۰۸ ۲,۶۷۰,۹۳۵ ۸۵۵,۴۸۷,۷۶۳,۱۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳۲۱,۴۴۶ ۳۲۰,۲۸۵ ۷۶۷ ۳,۲۳۴ ۳,۶۷۳,۸۴۳ ۰ ۱,۰۰۲,۹۰۸ ۲,۶۷۰,۹۳۵ ۸۵۵,۴۵۹,۹۵۶,۷۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳۲۱,۵۴۵ ۳۲۰,۳۷۸ ۷۶۹ ۲۵۴ ۳,۶۷۰,۶۰۹ ۳۷۷ ۱,۰۰۲,۹۰۸ ۲,۶۶۷,۷۰۱ ۸۵۴,۶۷۳,۲۱۳,۴۹۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۳۲۳,۵۸۵ ۳۲۲,۴۰۳ ۷۷۰ ۴۷۰ ۳,۶۷۰,۳۵۵ ۷۰۰ ۱,۰۰۲,۵۳۱ ۲,۶۶۷,۸۲۴ ۸۶۰,۱۱۵,۰۹۵,۷۶۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۳۲۴,۵۵۰ ۳۲۳,۳۹۱ ۷۷۵ ۱,۴۴۴ ۳,۶۶۹,۸۸۵ ۳۳,۲۷۰ ۱,۰۰۱,۸۳۱ ۲,۶۶۸,۰۵۴ ۸۶۲,۸۲۴,۷۱۵,۲۹۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳۲۶,۴۵۹ ۳۲۵,۲۸۶ ۷۶۷ ۷۱۶ ۳,۶۶۸,۴۴۱ ۶,۰۲۵ ۹۶۸,۵۶۱ ۲,۶۹۹,۸۸۰ ۸۷۸,۲۳۳,۵۵۸,۵۳۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳۲۰,۹۸۰ ۳۱۹,۸۳۵ ۷۶۷ ۰ ۳,۶۶۷,۷۲۵ ۰ ۹۶۲,۵۳۶ ۲,۷۰۵,۱۸۹ ۸۶۵,۲۱۳,۹۹۳,۸۸۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۳۲۰,۹۸۴ ۳۱۹,۸۶۳ ۷۶۹ ۰ ۳,۶۶۷,۷۲۵ ۰ ۹۶۲,۵۳۶ ۲,۷۰۵,۱۸۹ ۸۶۵,۲۸۹,۴۱۰,۹۶۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۳۲۰,۹۶۸ ۳۱۹,۸۴۶ ۷۷۰ ۱,۰۲۴ ۳,۶۶۷,۷۲۵ ۳,۴۰۰ ۹۶۲,۵۳۶ ۲,۷۰۵,۱۸۹ ۸۶۵,۲۴۵,۱۶۶,۲۳۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۳۲۰,۹۴۹ ۳۱۹,۸۲۹ ۷۶۹ ۱۱۱ ۳,۶۶۶,۷۰۱ ۹۶ ۹۵۹,۱۳۶ ۲,۷۰۷,۵۶۵ ۸۶۵,۹۵۸,۳۱۷,۳۳۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۳۱۹,۰۳۲ ۳۱۷,۹۵۴ ۸۰۱ ۷۴ ۳,۶۶۶,۵۹۰ ۳,۵۹۰ ۹۵۹,۰۴۰ ۲,۷۰۷,۵۵۰ ۸۶۰,۸۷۷,۱۹۸,۷۷۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۳۱۶,۵۲۱ ۳۱۵,۴۶۲ ۸۰۰ ۱۱۸ ۳,۶۶۶,۵۱۶ ۲۴,۸۷۷ ۹۵۵,۴۵۰ ۲,۷۱۱,۰۶۶ ۸۵۵,۲۳۸,۹۵۵,۴۹۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۳۱۹,۸۰۷ ۳۱۸,۷۳۵ ۷۹۲ ۲,۵۵۱ ۳,۶۶۶,۳۹۸ ۰ ۹۳۰,۵۷۳ ۲,۷۳۵,۸۲۵ ۸۷۲,۰۰۳,۲۱۳,۳۶۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۳۲۲,۴۲۱ ۳۲۱,۳۰۸ ۷۹۳ ۰ ۳,۶۶۳,۸۴۷ ۰ ۹۳۰,۵۷۳ ۲,۷۳۳,۲۷۴ ۸۷۸,۲۲۳,۳۶۰,۱۰۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۳۱۷,۶۲۹ ۳۱۶,۵۴۸ ۷۹۴ ۰ ۳,۶۶۳,۸۴۷ ۰ ۹۳۰,۵۷۳ ۲,۷۳۳,۲۷۴ ۸۶۵,۲۱۱,۷۳۰,۸۹۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۳۱۷,۶۱۲ ۳۱۶,۵۳۱ ۷۹۵ ۶,۹۶۲ ۳,۶۶۳,۸۴۷ ۱۳,۹۲۳ ۹۳۰,۵۷۳ ۲,۷۳۳,۲۷۴ ۸۶۵,۱۶۶,۸۳۷,۸۸۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۳۱۷,۵۸۵ ۳۱۶,۵۰۷ ۷۹۲ ۳,۲۷۴ ۳,۶۵۶,۸۸۵ ۲۴,۹۰۰ ۹۱۶,۶۵۰ ۲,۷۴۰,۲۳۵ ۸۶۷,۳۰۳,۷۵۹,۳۱۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۳۱۵,۸۸۱ ۳۱۴,۸۲۲ ۸۱۸ ۱۸۶ ۳,۶۵۳,۶۱۱ ۵,۵۳۹ ۸۹۱,۷۵۰ ۲,۷۶۱,۸۶۱ ۸۶۹,۴۹۳,۸۰۷,۹۲۳