اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,428
تعداد واحدهای باقی مانده: 480,572
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 119,968,249,965
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,216,637
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,175,018
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,175,018
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : سید جواد جمالی ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 6,216,637 6,175,018 0 53 53,764 0 34,336 19,428 119,968,249,965
  2 1397/06/25 6,147,334 6,106,133 0 233 53,711 0 34,336 19,375 118,306,332,012
  3 1397/06/24 6,210,487 6,168,123 0 0 53,478 0 34,336 19,142 118,070,218,458
  4 1397/06/23 6,168,156 6,124,366 0 0 53,478 0 34,336 19,142 117,232,612,416
  5 1397/06/22 6,168,382 6,124,593 0 80 53,478 1,993 34,336 19,142 117,236,951,526
  6 1397/06/21 6,164,467 6,124,656 0 1 53,398 0 32,343 21,055 128,954,630,753
  7 1397/06/20 6,024,968 5,983,663 0 52 53,397 0 32,343 21,054 125,980,045,921
  8 1397/06/19 5,988,641 5,947,921 0 20 53,345 15 32,343 21,002 124,918,235,420
  9 1397/06/18 5,873,587 5,834,041 0 429 53,325 0 32,328 20,997 122,497,358,407
  10 1397/06/17 5,820,760 5,782,929 0 0 52,896 0 32,328 20,568 118,943,274,097
  11 1397/06/16 5,748,358 5,711,358 0 0 52,896 0 32,328 20,568 117,471,221,443
  12 1397/06/15 5,748,508 5,711,508 0 2 52,896 15 32,328 20,568 117,474,304,197
  13 1397/06/14 5,748,632 5,711,656 0 0 52,894 0 32,313 20,581 117,551,587,920
  14 1397/06/13 5,719,619 5,682,877 0 56 52,894 15 32,313 20,581 116,959,296,407
  15 1397/06/12 5,633,484 5,597,648 0 0 52,838 16 32,298 20,540 114,975,696,692
  16 1397/06/11 5,572,325 5,538,253 0 370 52,838 0 32,282 20,556 113,844,336,282
  17 1397/06/10 5,609,097 5,574,964 0 0 52,468 0 32,282 20,186 112,536,228,278
  18 1397/06/09 5,623,706 5,589,157 0 0 52,468 0 32,282 20,186 112,822,716,510
  19 1397/06/08 5,622,798 5,588,248 0 462 52,468 0 32,282 20,186 112,804,383,856
  20 1397/06/07 5,621,891 5,586,532 0 0 52,006 331 32,282 19,724 110,188,756,486