اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 16,731
تعداد واحدهای باقی مانده: 483,269
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 130,565,240,462
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,872,902
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,803,792
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,803,792
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 7,872,902 7,803,792 0 0 58,267 0 41,536 16,731 130,565,240,462
  2 1398/01/29 7,873,258 7,804,147 0 2 58,267 0 41,536 16,731 130,571,184,134
  3 1398/01/28 7,873,608 7,804,489 0 0 58,265 0 41,536 16,729 130,561,299,451
  4 1398/01/27 7,948,382 7,876,094 0 6 58,265 0 41,536 16,729 131,759,183,291
  5 1398/01/26 7,999,129 7,924,441 0 1 58,259 17 41,536 16,723 132,520,420,691
  6 1398/01/25 7,871,566 7,798,809 0 6 58,258 0 41,519 16,739 130,544,264,022
  7 1398/01/24 7,859,381 7,787,717 0 0 58,252 0 41,519 16,733 130,311,876,058
  8 1398/01/23 7,829,863 7,757,769 0 0 58,252 0 41,519 16,733 129,810,745,842
  9 1398/01/22 7,830,227 7,758,132 0 0 58,252 9 41,519 16,733 129,816,828,695
  10 1398/01/21 7,830,551 7,758,496 0 0 58,252 0 41,510 16,742 129,892,737,586
  11 1398/01/20 7,713,980 7,643,562 0 151 58,252 0 41,510 16,742 127,968,522,861
  12 1398/01/19 7,669,534 7,599,095 0 13 58,101 0 41,510 16,591 126,076,590,029
  13 1398/01/18 7,649,534 7,579,292 0 0 58,088 0 41,510 16,578 125,649,495,732
  14 1398/01/17 7,595,435 7,525,956 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,765,299,359
  15 1398/01/16 7,559,777 7,490,785 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,182,233,059
  16 1398/01/15 7,560,132 7,491,141 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,188,129,063
  17 1398/01/14 7,560,488 7,491,496 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,194,025,427
  18 1398/01/13 7,560,844 7,491,852 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,199,922,152
  19 1398/01/12 7,561,199 7,492,208 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,205,819,236
  20 1398/01/11 7,561,555 7,492,563 0 17 58,088 0 41,510 16,578 124,211,716,681