اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,076
تعداد واحدهای باقی مانده: 481,924
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 120,563,018,476
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,710,234
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,669,784
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,669,784
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 6,710,234 6,669,784 0 0 57,881 0 39,805 18,076 120,563,018,476
  2 1397/11/29 6,677,446 6,637,325 0 0 57,881 21 39,805 18,076 119,976,286,750
  3 1397/11/28 6,663,596 6,623,657 0 0 57,881 31 39,784 18,097 119,868,313,781
  4 1397/11/27 6,696,179 6,655,779 0 0 57,881 0 39,753 18,128 120,655,954,318
  5 1397/11/26 6,697,488 6,657,066 0 0 57,881 0 39,753 18,128 120,679,296,850
  6 1397/11/25 6,697,773 6,657,351 0 2 57,881 0 39,753 18,128 120,684,465,244
  7 1397/11/24 6,698,057 6,657,631 0 4 57,879 0 39,753 18,126 120,676,225,446
  8 1397/11/23 6,713,410 6,672,788 0 0 57,875 0 39,753 18,122 120,924,260,212
  9 1397/11/22 6,722,371 6,681,630 0 0 57,875 10 39,753 18,122 121,084,507,031
  10 1397/11/21 6,722,634 6,681,917 0 0 57,875 0 39,743 18,132 121,156,511,905
  11 1397/11/20 6,729,258 6,688,631 0 0 57,875 0 39,743 18,132 121,278,262,829
  12 1397/11/19 6,729,544 6,688,917 0 0 57,875 0 39,743 18,132 121,283,440,023
  13 1397/11/18 6,729,829 6,689,202 0 0 57,875 32 39,743 18,132 121,288,617,314
  14 1397/11/17 6,730,063 6,689,508 0 0 57,875 5 39,711 18,164 121,508,222,146
  15 1397/11/16 6,713,581 6,674,636 0 8 57,875 10 39,706 18,169 121,271,456,128
  16 1397/11/15 6,684,001 6,645,358 0 0 57,867 0 39,696 18,171 120,752,793,157
  17 1397/11/14 6,657,571 6,619,186 0 0 57,867 82 39,696 18,171 120,277,221,666
  18 1397/11/13 6,710,567 6,671,805 0 0 57,867 0 39,614 18,253 121,780,453,397
  19 1397/11/12 6,699,347 6,660,662 0 0 57,867 0 39,614 18,253 121,577,062,190
  20 1397/11/11 6,699,642 6,660,957 0 0 57,867 0 39,614 18,253 121,582,444,390