صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۶۸,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۲۳۱,۷۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۹۴,۰۲۴,۰۰۲,۱۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲۴,۰۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲۲,۹۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲۳,۷۷۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۳۲۴,۰۷۴ ۳۲۲,۹۵۶ ۸۱۸ ۳,۲۲۰ ۳,۶۵۲,۶۲۱ ۱,۷۸۲ ۸۸۴,۳۷۱ ۲,۷۶۸,۲۵۰ ۸۹۴,۰۲۴,۰۰۲,۱۷۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۳۲۸,۴۵۶ ۳۲۷,۲۶۸ ۸۲۸ ۰ ۳,۶۴۹,۴۰۱ ۰ ۸۸۲,۵۸۹ ۲,۷۶۶,۸۱۲ ۹۰۵,۴۸۹,۹۱۵,۴۰۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۳۲۶,۶۸۰ ۳۲۵,۴۹۲ ۸۲۹ ۰ ۳,۶۴۹,۴۰۱ ۰ ۸۸۲,۵۸۹ ۲,۷۶۶,۸۱۲ ۹۰۰,۵۷۵,۴۸۸,۳۵۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۳۲۶,۶۶۴ ۳۲۵,۴۷۷ ۸۲۹ ۵۱ ۳,۶۴۹,۴۰۱ ۴,۰۶۰ ۸۸۲,۵۸۹ ۲,۷۶۶,۸۱۲ ۹۰۰,۵۳۳,۳۱۶,۸۰۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۳۲۶,۶۴۷ ۳۲۵,۴۶۱ ۸۲۸ ۷۸۰ ۳,۶۴۹,۳۵۰ ۳۵ ۸۷۸,۵۲۹ ۲,۷۷۰,۸۲۱ ۹۰۱,۷۹۵,۱۹۵,۱۸۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳۲۱,۸۹۲ ۳۲۰,۷۳۸ ۸۲۸ ۴,۰۵۳ ۳,۶۴۸,۵۷۰ ۶,۸۰۰ ۸۷۸,۴۹۴ ۲,۷۷۰,۰۷۶ ۸۸۸,۴۶۷,۳۶۲,۷۸۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳۲۱,۷۳۴ ۳۲۰,۵۷۹ ۸۳۰ ۶۳ ۳,۶۴۴,۵۱۷ ۳,۴۰۰ ۸۷۱,۶۹۴ ۲,۷۷۲,۸۲۳ ۸۸۸,۹۰۸,۸۰۵,۸۹۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳۲۷,۶۷۴ ۳۲۶,۴۴۲ ۸۴۴ ۹۳۰ ۳,۶۴۴,۴۵۴ ۰ ۸۶۸,۲۹۴ ۲,۷۷۶,۱۶۰ ۹۰۶,۲۵۴,۰۹۳,۰۸۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳۳۲,۴۱۴ ۳۳۱,۱۴۹ ۸۴۴ ۰ ۳,۶۴۳,۵۲۴ ۰ ۸۶۸,۲۹۴ ۲,۷۷۵,۲۳۰ ۹۱۹,۰۱۳,۵۷۲,۴۱۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳۳۲,۱۲۹ ۳۳۰,۸۶۴ ۸۴۵ ۰ ۳,۶۴۳,۵۲۴ ۰ ۸۶۸,۲۹۴ ۲,۷۷۵,۲۳۰ ۹۱۸,۲۲۳,۶۸۹,۴۳۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳۳۲,۱۱۲ ۳۳۰,۸۴۷ ۸۴۴ ۲,۵۶۳ ۳,۶۴۳,۵۲۴ ۲,۴۰۰ ۸۶۸,۲۹۴ ۲,۷۷۵,۲۳۰ ۹۱۸,۱۷۵,۹۲۸,۶۰۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳۳۲,۰۹۳ ۳۳۰,۸۲۸ ۸۴۵ ۱,۰۰۴ ۳,۶۴۰,۹۶۱ ۱,۵۲۰ ۸۶۵,۸۹۴ ۲,۷۷۵,۰۶۷ ۹۱۸,۰۷۱,۰۸۳,۵۳۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳۲۶,۲۰۳ ۳۲۴,۹۹۲ ۸۵۰ ۱۳۱,۶۵۲ ۳,۶۳۹,۹۵۷ ۷۰۰ ۸۶۴,۳۷۴ ۲,۷۷۵,۵۸۳ ۹۰۲,۰۴۳,۵۹۲,۷۴۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳۱۹,۴۷۵ ۳۱۸,۲۵۱ ۱,۶۴۴ ۳۹۵ ۳,۵۰۸,۳۰۵ ۱,۱۰۰ ۸۶۳,۶۷۴ ۲,۶۴۴,۶۳۱ ۸۴۱,۶۵۷,۴۵۰,۵۴۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۱۳,۲۴۵ ۳۱۲,۰۶۳ ۱,۶۴۹ ۰ ۳,۵۰۷,۹۱۰ ۳,۰۵۰ ۸۶۲,۵۷۴ ۲,۶۴۵,۳۳۶ ۸۲۵,۵۱۰,۶۲۶,۸۱۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳۱۱,۹۴۵ ۳۱۰,۷۵۷ ۱,۶۵۰ ۰ ۳,۵۰۷,۹۱۰ ۰ ۸۵۹,۵۲۴ ۲,۶۴۸,۳۸۶ ۸۲۳,۰۰۴,۸۲۲,۳۰۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳۰۶,۷۱۵ ۳۰۵,۵۳۴ ۱,۶۶۹ ۰ ۳,۵۰۷,۹۱۰ ۰ ۸۵۹,۵۲۴ ۲,۶۴۸,۳۸۶ ۸۰۹,۱۷۱,۲۹۳,۱۶۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳۰۶,۶۹۸ ۳۰۵,۵۱۸ ۱,۶۶۹ ۲۲ ۳,۵۰۷,۹۱۰ ۷۱۰,۶۳۰ ۸۵۹,۵۲۴ ۲,۶۴۸,۳۸۶ ۸۰۹,۱۲۸,۴۴۸,۳۱۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۳۰۶,۴۲۹ ۳۰۵,۴۹۸ ۱,۳۱۷ ۰ ۳,۵۰۷,۸۸۸ ۱۱,۵۴۸ ۱۴۸,۸۹۴ ۳,۳۵۸,۹۹۴ ۱,۰۲۶,۱۶۶,۵۸۷,۰۹۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۳۰۱,۹۳۸ ۳۰۱,۰۲۹ ۵,۴۸۲ ۳۲ ۳,۵۰۷,۸۸۸ ۸,۹۰۲ ۱۳۷,۳۴۶ ۳,۳۷۰,۵۴۲ ۱,۰۱۴,۶۳۱,۲۰۸,۵۲۵