اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,013
تعداد واحدهای باقی مانده: 480,987
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 125,369,301,248
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,635,134
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,593,873
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,593,873
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/19 6,635,134 6,593,873 0 52 57,137 49 38,124 19,013 125,369,301,248
  2 1397/09/18 6,635,326 6,593,677 0 0 57,085 0 38,075 19,010 125,345,797,126
  3 1397/09/17 6,661,939 6,619,742 0 0 57,085 0 38,075 19,010 125,841,303,225
  4 1397/09/16 6,669,660 6,627,367 0 0 57,085 0 38,075 19,010 125,986,245,501
  5 1397/09/15 6,669,920 6,627,627 0 1 57,085 31 38,075 19,010 125,991,183,788
  6 1397/09/14 6,670,119 6,627,893 0 64 57,084 175 38,044 19,040 126,195,078,602
  7 1397/09/13 6,649,306 6,609,086 0 0 57,020 0 37,869 19,151 126,570,606,185
  8 1397/09/12 6,646,863 6,606,624 0 2 57,020 401 37,869 19,151 126,523,451,649
  9 1397/09/11 6,535,679 6,496,623 0 5 57,018 0 37,468 19,550 127,008,969,956
  10 1397/09/10 6,481,644 6,444,282 0 0 57,013 0 37,468 19,545 125,953,489,795
  11 1397/09/09 6,577,955 6,539,583 0 0 57,013 0 37,468 19,545 127,816,144,144
  12 1397/09/08 6,578,165 6,539,792 0 1 57,013 6 37,468 19,545 127,820,240,939
  13 1397/09/07 6,578,346 6,539,984 0 9 57,012 578 37,462 19,550 127,856,678,266
  14 1397/09/06 6,645,717 6,607,710 0 0 57,003 0 36,884 20,119 132,940,522,446
  15 1397/09/05 6,616,621 6,578,847 0 0 57,003 0 36,884 20,119 132,359,823,339
  16 1397/09/04 6,719,734 6,682,422 0 1 57,003 0 36,884 20,119 134,443,651,697
  17 1397/09/03 6,719,923 6,682,610 0 0 57,002 0 36,884 20,118 134,440,740,962
  18 1397/09/02 6,820,121 6,781,495 0 0 57,002 0 36,884 20,118 136,430,111,866
  19 1397/09/01 6,820,414 6,781,788 0 6 57,002 0 36,884 20,118 136,436,016,704
  20 1397/08/30 6,820,613 6,781,975 0 1 56,996 15 36,884 20,112 136,399,083,787