صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۲۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۲,۷۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۰,۹۶۵,۶۵۸,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۶۱۹,۹۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۵۳۱,۸۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۲۹,۴۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۲,۶۱۹,۹۶۴ ۱۲,۵۳۱,۸۱۶ ۲,۳۹۰- ۱۷۲ ۷۴,۶۳۳ ۲۴ ۴۷,۴۲۵ ۲۷,۲۰۸ ۳۴۰,۹۶۵,۶۵۸,۰۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۲,۵۵۷,۳۳۸ ۱۲,۴۷۲,۰۲۱ ۲,۳۴۲- ۶۳ ۷۴,۴۶۱ ۰ ۴۷,۴۰۱ ۲۷,۰۶۰ ۳۳۷,۴۹۲,۸۸۱,۵۳۴
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲,۴۸۵,۶۳۴ ۱۲,۴۰۱,۱۰۱ ۲,۲۸۶- ۴۵ ۷۴,۳۹۸ ۰ ۴۷,۴۰۱ ۲۶,۹۹۷ ۳۳۴,۷۹۲,۵۱۲,۱۲۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۲,۳۶۷,۹۱۸ ۱۲,۲۸۷,۴۶۳ ۲,۲۲۸- ۰ ۷۴,۳۵۳ ۰ ۴۷,۴۰۱ ۲۶,۹۵۲ ۳۳۱,۱۷۱,۶۹۷,۵۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۲,۲۲۸,۱۸۳ ۱۲,۱۴۹,۶۹۱ ۲,۱۶۶- ۰ ۷۴,۳۵۳ ۰ ۴۷,۴۰۱ ۲۶,۹۵۲ ۳۲۷,۴۵۸,۴۵۹,۷۳۵
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۲,۲۲۵,۷۳۴ ۱۲,۱۴۷,۲۴۲ ۲,۱۰۳- ۵۰ ۷۴,۳۵۳ ۷۹ ۴۷,۴۰۱ ۲۶,۹۵۲ ۳۲۷,۳۹۲,۴۵۷,۷۱۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۲,۲۲۳,۰۱۸ ۱۲,۱۴۴,۶۱۰ ۲,۰۳۹- ۱۵۱ ۷۴,۳۰۳ ۴ ۴۷,۳۲۲ ۲۶,۹۸۱ ۳۲۷,۶۷۳,۷۲۳,۱۰۷
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۲,۱۴۹,۵۱۰ ۱۲,۰۶۹,۶۳۰ ۱,۹۸۸- ۵۰ ۷۴,۱۵۲ ۰ ۴۷,۳۱۸ ۲۶,۸۳۴ ۳۲۳,۸۷۶,۴۵۳,۲۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۲,۱۱۵,۵۱۱ ۱۲,۰۳۸,۱۲۰ ۱,۹۲۹- ۶۵۶ ۷۴,۱۰۲ ۰ ۴۷,۳۱۸ ۲۶,۷۸۴ ۳۲۲,۴۲۹,۰۱۶,۳۴۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۲,۰۶۹,۷۲۶ ۱۱,۹۹۰,۳۱۳ ۱,۹۱۴- ۵۰ ۷۳,۴۴۶ ۲ ۴۷,۳۱۸ ۲۶,۱۲۸ ۳۱۳,۲۸۲,۹۰۴,۳۸۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۱,۹۸۰,۴۶۲ ۱۱,۹۰۱,۸۶۸ ۱,۸۵۳- ۰ ۷۳,۳۹۶ ۰ ۴۷,۳۱۶ ۲۶,۰۸۰ ۳۱۰,۴۰۰,۷۰۹,۳۸۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۱,۹۳۷,۱۲۹ ۱۱,۸۵۹,۷۹۹ ۱,۷۸۹- ۰ ۷۳,۳۹۶ ۰ ۴۷,۳۱۶ ۲۶,۰۸۰ ۳۰۹,۳۰۳,۵۵۳,۲۵۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۱,۹۳۴,۷۳۴ ۱۱,۸۵۷,۴۰۴ ۱,۷۲۵- ۹ ۷۳,۳۹۶ ۱۰ ۴۷,۳۱۶ ۲۶,۰۸۰ ۳۰۹,۲۴۱,۰۹۹,۷۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۱,۹۳۲,۳۱۲ ۱۱,۸۵۴,۹۸۵ ۱,۶۶۱- ۱,۶۸۱ ۷۳,۳۸۷ ۴۰ ۴۷,۳۰۶ ۲۶,۰۸۱ ۳۰۹,۱۸۹,۸۷۴,۸۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۱,۸۹۰,۸۰۹ ۱۱,۸۰۸,۳۷۱ ۱,۷۰۴- ۱۶ ۷۱,۷۰۶ ۲۳ ۴۷,۲۶۶ ۲۴,۴۴۰ ۲۸۸,۵۹۶,۵۹۷,۱۴۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۱,۸۴۵,۴۴۸ ۱۱,۷۶۴,۴۷۷ ۱,۶۳۵- ۴ ۷۱,۶۹۰ ۵۷ ۴۷,۲۴۳ ۲۴,۴۴۷ ۲۸۷,۶۰۶,۱۷۵,۱۷۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۱,۷۷۱,۸۱۸ ۱۱,۶۹۱,۹۸۴ ۱,۵۶۴- ۴۸ ۷۱,۶۸۶ ۰ ۴۷,۱۸۶ ۲۴,۵۰۰ ۲۸۶,۴۵۳,۶۰۱,۰۹۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۱,۷۶۶,۶۱۷ ۱۱,۶۸۸,۲۰۱ ۱,۴۹۹- ۰ ۷۱,۶۳۸ ۰ ۴۷,۱۸۶ ۲۴,۴۵۲ ۲۸۵,۷۹۹,۸۸۵,۳۷۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۱,۷۵۸,۴۷۳ ۱۱,۶۸۱,۱۷۹ ۱,۴۳۰- ۰ ۷۱,۶۳۸ ۰ ۴۷,۱۸۶ ۲۴,۴۵۲ ۲۸۵,۶۲۸,۱۸۷,۱۳۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۱,۷۵۵,۰۵۱ ۱۱,۶۷۷,۷۵۷ ۱,۳۶۲- ۴۲ ۷۱,۶۳۸ ۰ ۴۷,۱۸۶ ۲۴,۴۵۲ ۲۸۵,۵۴۴,۵۱۲,۶۸۲