صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۶۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۵,۳۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷۹,۰۶۹,۲۵۲,۹۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۱۳,۰۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۳۹,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۴۰,۰۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۱,۴۱۳,۰۸۱ ۱۱,۳۳۹,۲۰۸ ۸۳۳ ۰ ۷۰,۹۳۱ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۲۴,۶۱۱ ۲۷۹,۰۶۹,۲۵۲,۹۳۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۱,۵۶۴,۳۳۶ ۱۱,۴۸۷,۰۷۲ ۹۰۲ ۰ ۷۰,۹۳۱ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۲۴,۶۱۱ ۲۸۲,۷۰۸,۳۳۶,۳۱۵
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۱,۵۶۲,۴۰۰ ۱۱,۴۸۵,۱۳۶ ۹۷۰ ۰ ۷۰,۹۳۱ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۲۴,۶۱۱ ۲۸۲,۶۶۰,۶۸۶,۰۸۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۱,۵۶۰,۴۵۷ ۱۱,۴۸۳,۱۹۳ ۱,۰۳۹ ۰ ۷۰,۹۳۱ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۲۴,۶۱۱ ۲۸۲,۶۱۲,۸۶۸,۴۱۹
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۱,۵۵۸,۵۲۵ ۱۱,۴۸۱,۲۶۲ ۱,۱۰۷ ۰ ۷۰,۹۳۱ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۲۴,۶۱۱ ۲۸۲,۵۶۵,۳۲۹,۱۲۹
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۱,۵۹۷,۵۲۸ ۱۱,۵۲۰,۵۵۱ ۱,۱۷۶ ۱۶۲ ۷۰,۹۳۱ ۶ ۴۶,۳۲۰ ۲۴,۶۱۱ ۲۸۳,۵۳۲,۲۸۵,۶۲۴
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۱,۷۶۶,۷۹۰ ۱۱,۶۸۶,۷۱۶ ۱,۲۵۳ ۰ ۷۰,۷۶۹ ۹۰ ۴۶,۳۱۴ ۲۴,۴۵۵ ۲۸۵,۷۹۸,۶۵۱,۸۸۶
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۱,۸۴۸,۶۸۴ ۱۱,۷۶۴,۶۷۳ ۱,۳۱۷ ۱۴ ۷۰,۷۶۹ ۰ ۴۶,۲۲۴ ۲۴,۵۴۵ ۲۸۸,۷۶۳,۸۹۶,۸۰۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۱,۷۸۰,۹۸۶ ۱۱,۶۹۷,۲۰۹ ۱,۳۸۷ ۰ ۷۰,۷۵۵ ۰ ۴۶,۲۲۴ ۲۴,۵۳۱ ۲۸۶,۹۴۴,۲۴۲,۲۲۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۱,۷۰۰,۱۱۴ ۱۱,۶۱۵,۷۰۱ ۱,۴۵۶ ۰ ۷۰,۷۵۵ ۰ ۴۶,۲۲۴ ۲۴,۵۳۱ ۲۸۴,۹۴۴,۷۶۱,۵۱۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۱,۶۹۸,۴۳۸ ۱۱,۶۱۴,۰۲۵ ۱,۵۲۴ ۲ ۷۰,۷۵۵ ۰ ۴۶,۲۲۴ ۲۴,۵۳۱ ۲۸۴,۹۰۳,۶۴۶,۲۸۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۱,۶۹۶,۷۳۰ ۱۱,۶۱۲,۳۱۰ ۱,۵۹۴ ۸۱ ۷۰,۷۵۳ ۶ ۴۶,۲۲۴ ۲۴,۵۲۹ ۲۸۴,۸۳۸,۳۵۸,۵۰۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۱,۷۷۰,۳۹۳ ۱۱,۶۸۵,۳۰۹ ۱,۶۶۷ ۶ ۷۰,۶۷۲ ۰ ۴۶,۲۱۸ ۲۴,۴۵۴ ۲۸۵,۷۵۲,۵۴۱,۲۹۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۱,۹۲۰,۰۱۳ ۱۱,۸۳۰,۶۹۲ ۱,۷۳۷ ۳۵ ۷۰,۶۶۶ ۱ ۴۶,۲۱۸ ۲۴,۴۴۸ ۲۸۹,۲۳۶,۷۶۳,۴۵۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۱,۹۱۲,۷۹۵ ۱۱,۸۲۴,۴۶۲ ۱,۸۰۸ ۶۰ ۷۰,۶۳۱ ۱ ۴۶,۲۱۷ ۲۴,۴۱۴ ۲۸۸,۶۸۲,۴۰۶,۳۰۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۲,۰۶۴,۳۷۴ ۱۱,۹۷۱,۲۴۵ ۱,۸۸۲ ۰ ۷۰,۵۷۱ ۰ ۴۶,۲۱۶ ۲۴,۳۵۵ ۲۹۱,۵۵۹,۶۶۴,۵۷۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۲,۰۸۹,۱۳۱ ۱۱,۹۹۱,۵۹۰ ۹۱۶ ۰ ۷۰,۵۷۱ ۰ ۴۶,۲۱۶ ۲۴,۳۵۵ ۲۹۲,۰۵۵,۱۸۴,۰۰۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۲,۰۸۷,۷۳۴ ۱۱,۹۹۰,۱۹۴ ۹۸۵ ۵۲ ۷۰,۵۷۱ ۰ ۴۶,۲۱۶ ۲۴,۳۵۵ ۲۹۲,۰۲۱,۱۶۴,۷۵۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۲,۰۸۶,۳۳۹ ۱۱,۹۸۸,۵۹۰ ۱,۰۵۷ ۶ ۷۰,۵۱۹ ۰ ۴۶,۲۱۶ ۲۴,۳۰۳ ۲۹۱,۳۵۸,۶۹۸,۴۷۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۲,۰۲۹,۹۷۵ ۱۱,۹۳۲,۹۶۵ ۹۵۱- ۱۱۱ ۷۰,۵۱۳ ۰ ۴۶,۲۱۶ ۲۴,۲۹۷ ۲۸۹,۹۳۵,۲۴۱,۵۴۸