اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 28,370
تعداد واحدهای باقی مانده: 471,630
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 120,137,618,013
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,261,712
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,234,671
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,234,671
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 4,261,712 4,234,671 0 0 48,084 0 19,714 28,370 120,137,618,013
  2 1397/02/31 4,256,371 4,229,093 0 0 48,084 638 19,714 28,370 119,979,380,539
  3 1397/02/30 4,248,945 4,222,094 0 51 48,084 0 19,076 29,008 122,474,511,644
  4 1397/02/29 4,238,892 4,212,129 0 0 48,033 0 19,076 28,957 121,970,619,620
  5 1397/02/28 4,229,507 4,203,438 0 0 48,033 0 19,076 28,957 121,718,962,471
  6 1397/02/27 4,228,826 4,202,756 0 27 48,033 0 19,076 28,957 121,699,219,605
  7 1397/02/26 4,228,145 4,202,051 0 0 48,006 200 19,076 28,930 121,565,349,112
  8 1397/02/25 4,201,225 4,175,472 0 0 48,006 0 18,876 29,130 121,631,498,347
  9 1397/02/24 4,208,479 4,181,316 1 0 48,006 0 18,876 29,130 121,801,749,632
  10 1397/02/23 4,198,016 4,170,898 0 0 48,006 0 18,876 29,130 121,498,254,175
  11 1397/02/22 4,182,907 4,156,117 0 0 48,006 0 18,876 29,130 121,067,681,426
  12 1397/02/21 4,177,857 4,151,116 0 0 48,006 0 18,876 29,130 120,922,006,357
  13 1397/02/20 4,177,274 4,150,533 0 23 48,006 0 18,876 29,130 120,905,019,804
  14 1397/02/19 4,176,689 4,149,927 0 0 47,983 120 18,876 29,107 120,791,923,042
  15 1397/02/18 4,190,870 4,161,608 0 0 47,983 0 18,756 29,227 121,631,307,555
  16 1397/02/17 4,182,888 4,154,106 0 0 47,983 0 18,756 29,227 121,412,053,988
  17 1397/02/16 4,158,393 4,129,950 0 0 47,983 0 18,756 29,227 120,706,042,284
  18 1397/02/15 4,145,739 4,117,450 0 0 47,983 0 18,756 29,227 120,340,721,672
  19 1397/02/14 4,157,749 4,128,812 0 0 47,983 0 18,756 29,227 120,672,782,016
  20 1397/02/13 4,157,169 4,128,232 0 0 47,983 0 18,756 29,227 120,655,849,691
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق