صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۸,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷۷,۸۴۹,۰۹۹,۵۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۴۳۴,۶۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۲۹۶,۰۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۹۲,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۵,۴۳۴,۶۱۸ ۱۵,۲۹۶,۰۶۶ ۳,۵۸۵- ۰ ۸۴,۹۳۴ ۰ ۵۳,۶۹۴ ۳۱,۲۴۰ ۴۷۷,۸۴۹,۰۹۹,۵۹۲
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۵,۴۳۲,۸۱۳ ۱۵,۲۹۴,۲۶۱ ۳,۵۳۱- ۱۰۷ ۸۴,۹۳۴ ۸۴ ۵۳,۶۹۴ ۳۱,۲۴۰ ۴۷۷,۷۹۲,۷۲۴,۰۱۵
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۵,۴۳۰,۴۶۰ ۱۵,۲۹۱,۸۰۶ ۳,۴۸۰- ۲۸۱ ۸۴,۸۲۷ ۱۸ ۵۳,۶۱۰ ۳۱,۲۱۷ ۴۷۷,۳۶۴,۳۱۰,۲۵۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۵,۲۷۲,۶۰۲ ۱۵,۱۳۵,۰۲۱ ۳,۴۵۵- ۶۸ ۸۴,۵۴۶ ۴۲ ۵۳,۵۹۲ ۳۰,۹۵۴ ۴۶۸,۴۸۹,۴۵۳,۶۷۱
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۵,۳۶۶,۰۷۶ ۱۵,۲۲۷,۰۱۳ ۳,۴۰۴- ۲۲۰ ۸۴,۴۷۸ ۸۲ ۵۳,۵۵۰ ۳۰,۹۲۸ ۴۷۰,۹۴۱,۰۷۰,۳۱۶
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵,۳۰۶,۱۰۲ ۱۵,۱۷۲,۸۳۶ ۳,۳۶۶- ۱۱ ۸۴,۲۵۸ ۹ ۵۳,۴۶۸ ۳۰,۷۹۰ ۴۶۷,۱۷۱,۶۱۳,۳۱۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۵,۱۴۳,۳۳۴ ۱۵,۰۱۸,۱۹۶ ۳,۳۱۲- ۰ ۸۴,۲۴۷ ۰ ۵۳,۴۵۹ ۳۰,۷۸۸ ۴۶۲,۳۸۰,۲۲۰,۱۶۴
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۵,۱۵۰,۴۱۰ ۱۵,۰۲۳,۹۹۸ ۳,۲۵۹- ۰ ۸۴,۲۴۷ ۰ ۵۳,۴۵۹ ۳۰,۷۸۸ ۴۶۲,۵۵۸,۸۳۵,۵۴۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۵,۱۴۸,۳۴۱ ۱۵,۰۲۱,۹۲۹ ۳,۲۰۴- ۷۴۸ ۸۴,۲۴۷ ۱۶ ۵۳,۴۵۹ ۳۰,۷۸۸ ۴۶۲,۴۹۵,۱۳۵,۰۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۵,۱۴۶,۰۹۰ ۱۵,۰۱۶,۵۹۹ ۳,۲۲۶- ۰ ۸۳,۴۹۹ ۰ ۵۳,۴۴۳ ۳۰,۰۵۶ ۴۵۱,۳۳۸,۸۹۱,۷۶۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۵,۰۱۰,۸۳۵ ۱۴,۸۸۳,۲۴۷ ۳,۱۷۱- ۶۰ ۸۳,۴۹۹ ۵۳۰ ۵۳,۴۴۳ ۳۰,۰۵۶ ۴۴۷,۳۳۰,۸۶۴,۷۱۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۴,۹۸۲,۳۲۹ ۱۴,۸۵۶,۷۰۶ ۳,۰۶۷- ۱۰۲ ۸۳,۴۳۹ ۶۰ ۵۲,۹۱۳ ۳۰,۵۲۶ ۴۵۳,۵۱۵,۸۰۶,۹۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵,۲۱۵,۸۱۰ ۱۵,۰۸۹,۷۸۱ ۳,۰۱۷- ۲۱۲ ۸۳,۳۳۷ ۶۹ ۵۲,۸۵۳ ۳۰,۴۸۴ ۴۵۹,۹۹۶,۸۷۶,۳۱۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۵,۳۰۶,۳۷۵ ۱۵,۱۷۸,۴۹۴ ۲,۹۷۵- ۰ ۸۳,۱۲۵ ۰ ۵۲,۷۸۴ ۳۰,۳۴۱ ۴۶۰,۵۳۰,۶۸۷,۹۲۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۵,۱۱۸,۴۰۱ ۱۴,۹۹۳,۰۸۴ ۵,۳۹۲- ۰ ۸۳,۱۲۵ ۰ ۵۲,۷۸۴ ۳۰,۳۴۱ ۴۵۴,۹۰۵,۱۵۷,۵۲۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۵,۱۱۶,۲۷۴ ۱۴,۹۹۰,۹۵۷ ۵,۳۳۷- ۲۸۷ ۸۳,۱۲۵ ۷۹ ۵۲,۷۸۴ ۳۰,۳۴۱ ۴۵۴,۸۴۰,۶۱۸,۴۴۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۵,۱۱۳,۵۴۱ ۱۴,۹۸۷,۳۵۹ ۵,۳۱۹- ۱۷ ۸۲,۸۳۸ ۲۶۶ ۵۲,۷۰۵ ۳۰,۱۳۳ ۴۵۱,۶۱۴,۰۷۷,۸۶۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۴,۹۹۵,۶۲۷ ۱۴,۸۷۲,۰۶۱ ۵,۲۲۰- ۹۶ ۸۲,۸۲۱ ۷۰ ۵۲,۴۳۹ ۳۰,۳۸۲ ۴۵۱,۸۴۲,۹۵۳,۷۹۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۴,۹۴۴,۰۱۰ ۱۴,۸۲۱,۰۳۷ ۵,۱۶۹- ۷۸۳ ۸۲,۷۲۵ ۱,۴۴۲ ۵۲,۳۶۹ ۳۰,۳۵۶ ۴۴۹,۹۰۷,۴۰۹,۴۶۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۴,۷۲۵,۲۶۲ ۱۴,۶۰۷,۶۸۷ ۵,۰۰۵- ۸۳ ۸۱,۹۴۲ ۱۶ ۵۰,۹۲۷ ۳۱,۰۱۵ ۴۵۳,۰۵۷,۴۱۴,۲۶۷