اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,083
تعداد واحدهای باقی مانده: 481,917
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 119,990,577,517
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,674,832
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,635,546
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,635,546
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/01 6,674,832 6,635,546 0 29 57,668 35 39,585 18,083 119,990,577,517
  2 1397/10/30 6,750,610 6,710,094 0 0 57,639 0 39,550 18,089 121,378,887,931
  3 1397/10/29 6,762,407 6,721,752 0 0 57,639 0 39,550 18,089 121,589,777,451
  4 1397/10/28 6,738,811 6,698,376 0 0 57,639 0 39,550 18,089 121,166,932,022
  5 1397/10/27 6,738,963 6,698,528 0 0 57,639 72 39,550 18,089 121,169,680,950
  6 1397/10/26 6,738,958 6,698,684 0 39 57,639 0 39,478 18,161 121,654,793,020
  7 1397/10/25 6,721,055 6,682,469 0 0 57,600 0 39,478 18,122 121,099,698,197
  8 1397/10/24 6,688,113 6,650,809 0 15 57,600 318 39,478 18,122 120,525,969,159
  9 1397/10/23 6,673,606 6,637,046 0 2 57,585 0 39,160 18,425 122,287,570,919
  10 1397/10/22 6,673,362 6,636,778 0 0 57,583 0 39,160 18,423 122,269,359,415
  11 1397/10/21 6,674,987 6,638,391 0 0 57,583 0 39,160 18,423 122,299,081,883
  12 1397/10/20 6,675,119 6,638,523 0 0 57,583 0 39,160 18,423 122,301,515,800
  13 1397/10/19 6,675,252 6,638,657 0 0 57,583 57 39,160 18,423 122,303,980,447
  14 1397/10/18 6,666,566 6,629,107 0 9 57,583 3 39,103 18,480 122,505,906,115
  15 1397/10/17 6,624,865 6,587,821 0 0 57,574 72 39,100 18,474 121,703,403,356
  16 1397/10/16 6,584,394 6,548,198 0 47 57,574 0 39,028 18,546 121,442,887,103
  17 1397/10/15 6,575,343 6,539,143 0 0 57,527 0 39,028 18,499 120,967,611,820
  18 1397/10/14 6,577,126 6,540,897 0 0 57,527 0 39,028 18,499 121,000,046,888
  19 1397/10/13 6,577,239 6,541,010 0 1 57,527 0 39,028 18,499 121,002,149,097
  20 1397/10/12 6,577,353 6,541,122 0 5 57,526 0 39,028 18,498 120,997,673,690