اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 21,096
تعداد واحدهای باقی مانده: 478,904
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 145,375,505,926
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,933,457
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,891,141
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,891,141
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : سید جواد جمالی ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 6,933,457 6,891,141 0 2 56,847 0 35,751 21,096 145,375,505,926
  2 1397/07/23 6,857,203 6,815,351 0 0 56,845 0 35,751 21,094 143,763,018,772
  3 1397/07/22 6,705,364 6,665,036 0 58 56,845 0 35,751 21,094 140,592,261,077
  4 1397/07/21 6,718,618 6,678,015 0 0 56,787 0 35,751 21,036 140,478,726,054
  5 1397/07/20 6,871,292 6,829,108 0 0 56,787 0 35,751 21,036 143,657,106,633
  6 1397/07/19 6,871,382 6,829,197 0 0 56,787 0 35,751 21,036 143,658,993,846
  7 1397/07/18 6,871,472 6,829,287 0 4 56,787 44 35,751 21,036 143,660,882,529
  8 1397/07/17 6,856,770 6,812,591 0 1 56,783 123 35,707 21,076 143,582,169,126
  9 1397/07/16 6,678,812 6,635,946 0 19 56,782 175 35,584 21,198 140,668,783,737
  10 1397/07/15 6,710,007 6,667,067 0 94 56,763 32 35,409 21,354 142,368,544,124
  11 1397/07/14 6,863,472 6,818,878 0 0 56,669 0 35,377 21,292 145,187,542,722
  12 1397/07/13 6,900,614 6,853,689 0 0 56,669 0 35,377 21,292 145,928,738,845
  13 1397/07/12 6,900,773 6,853,848 0 46 56,669 257 35,377 21,292 145,932,127,945
  14 1397/07/11 6,900,106 6,853,641 0 157 56,623 200 35,120 21,503 147,373,852,973
  15 1397/07/10 6,977,945 6,930,717 0 155 56,466 36 34,920 21,546 149,329,236,194
  16 1397/07/09 7,161,877 7,109,899 0 193 56,311 0 34,884 21,427 152,343,815,836
  17 1397/07/08 7,106,759 7,055,806 0 1,018 56,118 214 34,884 21,234 149,822,985,129
  18 1397/07/07 6,947,294 6,896,929 0 0 55,100 0 34,670 20,430 140,904,266,974
  19 1397/07/06 6,728,169 6,679,098 0 0 55,100 0 34,670 20,430 136,453,977,166
  20 1397/07/05 6,728,302 6,679,231 0 363 55,100 246 34,670 20,430 136,456,691,599