صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۱۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۹,۸۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۹۶,۷۲۲,۱۱۴,۸۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۹۶۲,۴۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۸۳۸,۹۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۸۳۸,۹۸۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۹,۹۶۲,۴۲۴ ۲۹,۸۳۸,۹۸۰ ۰ ۱۳۲ ۱۰۸,۸۸۴ ۵۱۷ ۶۸,۷۷۸ ۴۰,۱۰۶ ۱,۱۹۶,۷۲۲,۱۱۴,۸۵۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۹,۳۹۶,۸۴۸ ۲۹,۲۷۸,۱۰۶ ۰ ۲۰۴ ۱۰۸,۷۵۲ ۳۲ ۶۸,۲۶۱ ۴۰,۴۹۱ ۱,۱۸۵,۴۹۹,۸۰۶,۴۸۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۹,۶۴۴,۰۷۳ ۲۹,۵۱۳,۳۵۸ ۰ ۳۰ ۱۰۸,۵۴۸ ۱۰ ۶۸,۲۲۹ ۴۰,۳۱۹ ۱,۱۸۹,۹۴۹,۰۶۴,۹۶۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۹,۵۳۶,۰۱۷ ۲۹,۴۰۵,۶۶۲ ۰ ۰ ۱۰۸,۵۱۸ ۰ ۶۸,۲۱۹ ۴۰,۲۹۹ ۱,۱۸۵,۰۱۸,۷۸۰,۶۶۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۹,۰۶۳,۱۴۷ ۲۸,۹۳۶,۵۱۷ ۰ ۰ ۱۰۸,۵۱۸ ۰ ۶۸,۲۱۹ ۴۰,۲۹۹ ۱,۱۶۶,۱۱۲,۶۹۱,۱۰۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۹,۰۶۲,۱۲۲ ۲۸,۹۳۵,۴۹۲ ۰ ۵۷ ۱۰۸,۵۱۸ ۹ ۶۸,۲۱۹ ۴۰,۲۹۹ ۱,۱۶۶,۰۷۱,۳۹۷,۷۵۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۹,۰۶۴,۸۴۰ ۲۸,۹۳۷,۸۵۶ ۰ ۶۲ ۱۰۸,۴۶۱ ۳۹ ۶۸,۲۱۰ ۴۰,۲۵۱ ۱,۱۶۴,۷۷۷,۶۵۱,۰۹۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲۸,۷۱۴,۲۴۸ ۲۸,۵۸۹,۹۰۲ ۰ ۴۳۶ ۱۰۸,۳۹۹ ۳۰۷ ۶۸,۱۷۱ ۴۰,۲۲۸ ۱,۱۵۰,۱۱۴,۵۹۱,۰۲۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲۸,۱۴۰,۴۸۳ ۲۸,۰۲۱,۷۹۹ ۰ ۹۴ ۱۰۷,۹۶۳ ۴۷ ۶۷,۸۶۴ ۴۰,۰۹۹ ۱,۱۲۳,۶۴۶,۱۳۶,۸۰۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲۷,۶۹۱,۶۶۱ ۲۷,۵۷۸,۳۳۸ ۰ ۸۹ ۱۰۷,۸۶۹ ۴۷ ۶۷,۸۱۷ ۴۰,۰۵۲ ۱,۱۰۴,۵۶۷,۶۰۰,۴۵۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲۷,۴۲۶,۵۴۹ ۲۷,۳۱۵,۰۲۸ ۰ ۰ ۱۰۷,۷۸۰ ۰ ۶۷,۷۷۰ ۴۰,۰۱۰ ۱,۰۹۲,۸۷۴,۲۷۰,۷۳۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۲۶,۹۷۸,۲۷۴ ۲۶,۸۷۰,۴۴۸ ۰ ۰ ۱۰۷,۷۸۰ ۰ ۶۷,۷۷۰ ۴۰,۰۱۰ ۱,۰۷۵,۰۸۶,۶۳۱,۸۴۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۲۶,۹۷۷,۲۴۰ ۲۶,۸۶۹,۴۱۴ ۰ ۰ ۱۰۷,۷۸۰ ۰ ۶۷,۷۷۰ ۴۰,۰۱۰ ۱,۰۷۵,۰۴۵,۲۶۹,۸۸۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۲۶,۹۷۶,۲۰۹ ۲۶,۸۶۸,۳۸۳ ۰ ۷۶ ۱۰۷,۷۸۰ ۱۵ ۶۷,۷۷۰ ۴۰,۰۱۰ ۱,۰۷۵,۰۰۳,۹۸۵,۴۷۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۲۶,۹۷۵,۱۴۲ ۲۶,۸۶۷,۱۵۱ ۰ ۲۷۶ ۱۰۷,۷۰۴ ۱۶۳ ۶۷,۷۵۵ ۳۹,۹۴۹ ۱,۰۷۳,۳۱۵,۸۲۳,۸۰۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۲۶,۵۹۸,۰۳۷ ۲۶,۴۹۵,۰۵۳ ۰ ۱۲۱ ۱۰۷,۴۲۸ ۹۴ ۶۷,۵۹۲ ۳۹,۸۳۶ ۱,۰۵۵,۴۵۶,۹۲۴,۸۰۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲۶,۵۷۶,۰۷۲ ۲۶,۴۷۳,۱۷۱ ۰ ۸۰ ۱۰۷,۳۰۷ ۸۷ ۶۷,۴۹۸ ۳۹,۸۰۹ ۱,۰۵۳,۸۷۰,۴۷۰,۵۸۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲۶,۶۹۴,۹۸۱ ۲۶,۵۹۱,۰۰۱ ۰ ۰ ۱۰۷,۲۲۷ ۰ ۶۷,۴۱۱ ۳۹,۸۱۶ ۱,۰۵۸,۷۴۷,۳۱۳,۵۶۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۲۶,۲۵۸,۴۱۴ ۲۶,۱۵۷,۸۹۱ ۰ ۰ ۱۰۷,۲۲۷ ۰ ۶۷,۴۱۱ ۳۹,۸۱۶ ۱,۰۴۱,۵۰۲,۶۰۱,۲۶۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۲۶,۲۵۷,۱۶۴ ۲۶,۱۵۶,۶۴۱ ۰ ۳۳ ۱۰۷,۲۲۷ ۶۸ ۶۷,۴۱۱ ۳۹,۸۱۶ ۱,۰۴۱,۴۵۲,۸۲۹,۹۰۲