صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۶۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۷,۳۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۳,۱۰۸,۶۲۹,۲۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۵,۵۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۹۲,۰۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۱۹۲,۰۶۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۱,۲۸۵,۵۶۵ ۱۱,۱۹۲,۰۶۹ ۰ ۵۷۲ ۶۸,۷۱۴ ۱۰ ۴۶,۰۹۹ ۲۲,۶۱۵ ۲۵۳,۱۰۸,۶۲۹,۲۶۹
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۱,۴۷۰,۷۵۴ ۱۱,۳۷۱,۰۱۱ ۰ ۴۳ ۶۸,۱۴۲ ۰ ۴۶,۰۸۹ ۲۲,۰۵۳ ۲۵۰,۷۶۴,۹۰۳,۹۲۹
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۱,۵۴۳,۶۸۱ ۱۱,۴۴۱,۵۷۳ ۰ ۵۵ ۶۸,۰۹۹ ۰ ۴۶,۰۸۹ ۲۲,۰۱۰ ۲۵۱,۸۲۹,۰۱۹,۷۳۱
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۱,۴۲۵,۴۸۱ ۱۱,۳۲۴,۷۷۲ ۰ ۱۸ ۶۸,۰۴۴ ۰ ۴۶,۰۸۹ ۲۱,۹۵۵ ۲۴۸,۶۳۵,۳۷۹,۶۳۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۱,۴۰۳,۵۳۱ ۱۱,۳۰۳,۰۳۵ ۰ ۰ ۶۸,۰۲۶ ۰ ۴۶,۰۸۹ ۲۱,۹۳۷ ۲۴۷,۹۵۴,۶۷۳,۲۵۲
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۱,۲۸۴,۹۸۶ ۱۱,۱۸۶,۱۷۱ ۰ ۰ ۶۸,۰۲۶ ۰ ۴۶,۰۸۹ ۲۱,۹۳۷ ۲۴۵,۳۹۱,۰۳۴,۲۸۹
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۱,۲۷۳,۶۷۵ ۱۱,۱۷۴,۸۶۰ ۰ ۸ ۶۸,۰۲۶ ۱۱ ۴۶,۰۸۹ ۲۱,۹۳۷ ۲۴۵,۱۴۲,۹۰۵,۶۶۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۱,۲۷۳,۱۴۹ ۱۱,۱۷۴,۳۴۸ ۰ ۰ ۶۸,۰۱۸ ۰ ۴۶,۰۷۸ ۲۱,۹۴۰ ۲۴۵,۱۶۵,۱۹۵,۴۹۲
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۱,۱۶۴,۱۷۹ ۱۱,۰۶۶,۹۰۲ ۰ ۰ ۶۸,۰۱۸ ۰ ۴۶,۰۷۸ ۲۱,۹۴۰ ۲۴۲,۸۰۷,۸۲۸,۴۶۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۱,۱۶۳,۷۱۳ ۱۱,۰۶۶,۴۳۵ ۰ ۷۸ ۶۸,۰۱۸ ۰ ۴۶,۰۷۸ ۲۱,۹۴۰ ۲۴۲,۷۹۷,۵۸۸,۹۰۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۱,۱۶۳,۲۳۹ ۱۱,۰۶۵,۶۱۴ ۰ ۱۲ ۶۷,۹۴۰ ۰ ۴۶,۰۷۸ ۲۱,۸۶۲ ۲۴۱,۹۱۶,۴۶۰,۶۱۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۱,۰۸۱,۱۱۴ ۱۰,۹۸۴,۵۵۴ ۰ ۰ ۶۷,۹۲۸ ۰ ۴۶,۰۷۸ ۲۱,۸۵۰ ۲۴۰,۰۱۲,۵۱۵,۱۸۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۰,۹۶۹,۹۰۳ ۱۰,۸۷۴,۹۰۹ ۰ ۰ ۶۷,۹۲۸ ۰ ۴۶,۰۷۸ ۲۱,۸۵۰ ۲۳۷,۶۱۶,۷۶۳,۱۵۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۰,۹۶۹,۴۸۱ ۱۰,۸۷۴,۴۸۷ ۰ ۱۱۸ ۶۷,۹۲۸ ۹۹۷ ۴۶,۰۷۸ ۲۱,۸۵۰ ۲۳۷,۶۰۷,۵۴۴,۵۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۰,۹۶۰,۹۹۲ ۱۰,۸۶۹,۶۷۲ ۰ ۲۲ ۶۷,۸۱۰ ۰ ۴۵,۰۸۱ ۲۲,۷۲۹ ۲۴۷,۰۵۶,۷۷۸,۹۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۰,۸۵۱,۲۴۳ ۱۰,۷۵۶,۲۵۹ ۰ ۱۳۳ ۶۷,۷۸۸ ۱۰ ۴۵,۰۸۱ ۲۲,۷۰۷ ۲۴۴,۲۴۲,۳۶۳,۵۳۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۰,۷۸۸,۷۹۹ ۱۰,۶۹۲,۶۲۹ ۰ ۳۲ ۶۷,۶۵۵ ۰ ۴۵,۰۷۱ ۲۲,۵۸۴ ۲۴۱,۴۸۲,۳۳۴,۶۳۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۰,۸۸۱,۴۴۳ ۱۰,۷۸۳,۷۸۹ ۰ ۸۷ ۶۷,۶۲۳ ۰ ۴۵,۰۷۱ ۲۲,۵۵۲ ۲۴۳,۱۹۶,۰۰۷,۹۰۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۰,۸۷۸,۱۲۶ ۱۰,۷۸۰,۱۴۵ ۰ ۰ ۶۷,۵۳۶ ۰ ۴۵,۰۷۱ ۲۲,۴۶۵ ۲۴۲,۱۷۵,۹۴۹,۵۶۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۶,۲۳۰ ۱۰,۶۷۹,۶۴۳ ۰ ۰ ۶۷,۵۳۶ ۰ ۴۵,۰۷۱ ۲۲,۴۶۵ ۲۳۹,۹۱۸,۱۷۴,۱۸۳