اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,118
تعداد واحدهای باقی مانده: 479,882
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 139,555,183,777
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,977,752
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,936,832
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,936,832
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 6,977,752 6,936,832 0 12 56,962 0 36,844 20,118 139,555,183,777
  2 1397/08/21 6,957,171 6,916,430 0 0 56,950 8 36,844 20,106 139,061,735,343
  3 1397/08/20 6,924,185 6,883,769 0 0 56,950 8 36,836 20,114 138,460,132,528
  4 1397/08/19 6,994,448 6,953,288 0 0 56,950 0 36,828 20,122 139,914,058,191
  5 1397/08/18 7,062,690 7,018,872 0 0 56,950 0 36,828 20,122 141,233,742,941
  6 1397/08/17 7,062,973 7,019,155 0 0 56,950 0 36,828 20,122 141,239,439,944
  7 1397/08/16 7,063,256 7,019,438 0 1 56,950 0 36,828 20,122 141,245,137,786
  8 1397/08/15 7,063,539 7,019,719 0 2 56,949 0 36,828 20,121 141,243,772,926
  9 1397/08/14 7,031,738 6,987,846 0 14 56,947 0 36,828 20,119 140,588,467,764
  10 1397/08/13 6,998,318 6,955,331 0 14 56,933 0 36,828 20,105 139,836,923,771
  11 1397/08/12 7,005,336 6,962,213 0 0 56,919 0 36,828 20,091 139,877,817,439
  12 1397/08/11 7,000,006 6,956,912 0 0 56,919 0 36,828 20,091 139,771,312,993
  13 1397/08/10 7,000,262 6,957,168 0 0 56,919 0 36,828 20,091 139,776,466,479
  14 1397/08/09 7,000,525 6,957,431 0 0 56,919 0 36,828 20,091 139,781,739,530
  15 1397/08/08 7,000,274 6,957,223 0 20 56,919 0 36,828 20,091 139,777,559,711
  16 1397/08/07 7,000,556 6,957,462 0 0 56,899 5 36,828 20,071 139,643,221,662
  17 1397/08/06 6,962,156 6,919,420 0 0 56,899 0 36,823 20,076 138,914,275,492
  18 1397/08/05 6,946,603 6,903,218 0 0 56,899 0 36,823 20,076 138,588,995,594
  19 1397/08/04 7,025,237 6,979,687 0 0 56,899 0 36,823 20,076 140,124,198,190
  20 1397/08/03 7,025,386 6,979,836 0 4 56,899 1,032 36,823 20,076 140,127,195,339