اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 16,522
تعداد واحدهای باقی مانده: 483,478
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 121,797,857,038
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,421,940
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,371,859
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,371,859
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/05 7,421,940 7,371,859 0 0 58,025 0 41,503 16,522 121,797,857,038
  2 1398/01/04 7,413,799 7,365,214 0 0 58,025 0 41,503 16,522 121,688,062,109
  3 1398/01/03 7,414,118 7,365,532 0 0 58,025 0 41,503 16,522 121,693,323,246
  4 1398/01/02 7,414,436 7,365,851 0 0 58,025 0 41,503 16,522 121,698,584,719
  5 1398/01/01 7,414,755 7,366,169 0 0 58,025 0 41,503 16,522 121,703,846,526
  6 1397/12/29 7,414,958 7,366,373 0 1 58,025 110 41,503 16,522 121,707,207,895
  7 1397/12/28 7,414,982 7,366,715 0 16 58,024 0 41,393 16,631 122,515,829,207
  8 1397/12/27 7,339,899 7,290,862 0 4 58,008 0 41,393 16,615 121,137,667,526
  9 1397/12/26 7,240,513 7,192,452 0 12 58,004 0 41,393 16,611 119,473,824,864
  10 1397/12/25 7,200,176 7,152,352 0 0 57,992 0 41,393 16,599 118,721,886,608
  11 1397/12/24 7,124,496 7,077,459 0 0 57,992 0 41,393 16,599 117,478,743,179
  12 1397/12/23 7,124,816 7,077,779 0 0 57,992 0 41,393 16,599 117,484,057,456
  13 1397/12/22 7,125,136 7,078,099 0 1 57,992 0 41,393 16,599 117,489,371,951
  14 1397/12/21 7,066,961 7,020,927 0 0 57,991 490 41,393 16,598 116,533,351,591
  15 1397/12/20 7,059,624 7,014,860 0 4 57,991 47 40,903 17,088 119,869,933,274
  16 1397/12/19 6,969,019 6,925,300 0 100 57,987 6 40,856 17,131 118,637,310,956
  17 1397/12/18 6,900,832 6,857,567 0 0 57,887 0 40,850 17,037 116,832,369,397
  18 1397/12/17 6,890,708 6,846,992 0 0 57,887 0 40,850 17,037 116,652,197,434
  19 1397/12/16 6,891,019 6,847,302 0 0 57,887 528 40,850 17,037 116,657,491,524
  20 1397/12/15 6,890,015 6,847,613 0 0 57,887 0 40,322 17,565 120,278,325,277