اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,493
تعداد واحدهای باقی مانده: 481,507
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 72,499,018,361
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,951,035
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,920,349
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,920,349
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سبدگردان آسمان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/24 3,951,035 3,920,349 0 0 33,694 0 15,201 18,493 72,499,018,361
  2 1396/09/23 3,950,144 3,919,459 0 0 33,694 0 15,201 18,493 72,482,547,979
  3 1396/09/22 3,949,255 3,918,569 0 0 33,694 157 15,201 18,493 72,466,103,833
  4 1396/09/21 3,942,890 3,913,819 0 0 33,694 0 15,044 18,650 72,992,724,249
  5 1396/09/20 3,926,335 3,902,112 0 0 33,694 0 15,044 18,650 72,774,381,981
  6 1396/09/19 3,921,406 3,896,827 0 1 33,694 10 15,044 18,650 72,675,829,557
  7 1396/09/18 3,911,938 3,887,495 0 0 33,693 0 15,034 18,659 72,536,762,863
  8 1396/09/17 3,912,617 3,888,153 0 0 33,693 0 15,034 18,659 72,549,039,527
  9 1396/09/16 3,911,699 3,887,235 0 0 33,693 0 15,034 18,659 72,531,913,534
  10 1396/09/15 3,910,783 3,886,318 0 14 33,693 0 15,034 18,659 72,514,813,468
  11 1396/09/14 3,909,865 3,885,382 0 0 33,679 0 15,034 18,645 72,442,948,090
  12 1396/09/13 3,907,106 3,882,639 0 0 33,679 0 15,034 18,645 72,391,802,603
  13 1396/09/12 3,907,989 3,882,906 0 127 33,679 0 15,034 18,645 72,396,787,004
  14 1396/09/11 3,920,694 3,895,247 0 0 33,552 0 15,034 18,518 72,132,181,179
  15 1396/09/10 3,921,309 3,895,830 0 0 33,552 0 15,034 18,518 72,142,971,745
  16 1396/09/09 3,920,390 3,894,910 0 0 33,552 0 15,034 18,518 72,125,940,657
  17 1396/09/08 3,919,471 3,893,992 0 1 33,552 0 15,034 18,518 72,108,935,352
  18 1396/09/07 3,921,185 3,895,621 0 0 33,551 0 15,034 18,517 72,135,206,181
  19 1396/09/06 3,900,217 3,875,657 0 0 33,551 0 15,034 18,517 71,765,546,151
  20 1396/09/05 3,899,284 3,874,724 0 0 33,551 0 15,034 18,517 71,748,270,003
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق