صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۷۵,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۰۲۴,۶۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶۱,۶۸۵,۶۸۲,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳۶,۴۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳۴,۹۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳۴,۹۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۳۳۶,۴۱۶ ۳۳۴,۹۷۲ ۰ ۳,۴۵۴ ۳,۷۰۳,۳۸۸ ۱,۴۶۰ ۱,۷۲۸,۰۴۴ ۱,۹۷۵,۳۴۴ ۶۶۱,۶۸۵,۶۸۲,۹۹۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۳۳۴,۰۶۰ ۳۳۲,۶۳۷ ۰ ۵,۸۲۵ ۳,۶۹۹,۹۳۴ ۱۳۰ ۱,۷۲۶,۵۸۴ ۱,۹۷۳,۳۵۰ ۶۵۶,۴۰۸,۷۱۴,۱۳۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۳۲۷,۶۸۵ ۳۲۶,۳۰۹ ۰ ۶۲۲ ۳,۶۹۴,۱۰۹ ۰ ۱,۷۲۶,۴۵۴ ۱,۹۶۷,۶۵۵ ۶۴۲,۰۶۴,۱۷۶,۴۸۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۳۲۳,۳۶۹ ۳۲۲,۰۲۲ ۰ ۰ ۳,۶۹۳,۴۸۷ ۰ ۱,۷۲۶,۴۵۴ ۱,۹۶۷,۰۳۳ ۶۳۳,۴۲۸,۸۱۴,۰۵۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۳۲۱,۴۸۲ ۳۲۰,۱۴۷ ۰ ۰ ۳,۶۹۳,۴۸۷ ۰ ۱,۷۲۶,۴۵۴ ۱,۹۶۷,۰۳۳ ۶۲۹,۷۴۰,۵۳۳,۳۰۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۳۲۱,۴۶۳ ۳۲۰,۱۲۹ ۰ ۳,۲۰۲ ۳,۶۹۳,۴۸۷ ۶۸ ۱,۷۲۶,۴۵۴ ۱,۹۶۷,۰۳۳ ۶۲۹,۷۰۴,۰۸۸,۵۸۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۳۲۱,۴۴۵ ۳۲۰,۱۰۸ ۰ ۸۴ ۳,۶۹۰,۲۸۵ ۵۰۰ ۱,۷۲۶,۳۸۶ ۱,۹۶۳,۸۹۹ ۶۲۸,۶۶۰,۱۹۸,۷۳۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۳۱۸,۸۹۷ ۳۱۷,۵۷۹ ۰ ۳,۳۵۹ ۳,۶۹۰,۲۰۱ ۱۶۲,۱۳۰ ۱,۷۲۵,۸۸۶ ۱,۹۶۴,۳۱۵ ۶۲۳,۸۲۴,۴۷۲,۶۸۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳۱۹,۰۶۲ ۳۱۷,۸۳۴ ۰ ۱,۶۳۳ ۳,۶۸۶,۸۴۲ ۴,۵۰۰ ۱,۵۶۳,۷۵۶ ۲,۱۲۳,۰۸۶ ۶۷۴,۷۸۹,۵۳۱,۱۶۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳۱۴,۹۸۸ ۳۱۳,۷۰۷ ۰ ۴۸۹ ۳,۶۸۵,۲۰۹ ۰ ۱,۵۵۹,۲۵۶ ۲,۱۲۵,۹۵۳ ۶۶۶,۹۲۷,۰۲۸,۳۹۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۳۱۴,۴۵۴ ۳۱۳,۱۶۲ ۰ ۰ ۳,۶۸۴,۷۲۰ ۰ ۱,۵۵۹,۲۵۶ ۲,۱۲۵,۴۶۴ ۶۶۵,۶۱۴,۵۰۳,۳۳۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۳۱۱,۵۱۸ ۳۱۰,۲۵۳ ۰ ۰ ۳,۶۸۴,۷۲۰ ۰ ۱,۵۵۹,۲۵۶ ۲,۱۲۵,۴۶۴ ۶۵۹,۴۳۱,۷۲۷,۴۱۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۳۱۱,۴۹۴ ۳۱۰,۲۲۹ ۰ ۹۶۳ ۳,۶۸۴,۷۲۰ ۰ ۱,۵۵۹,۲۵۶ ۲,۱۲۵,۴۶۴ ۶۵۹,۳۸۰,۲۹۱,۱۳۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳۱۱,۴۷۷ ۳۱۰,۲۱۱ ۰ ۳,۲۸۶ ۳,۶۸۳,۷۵۷ ۰ ۱,۵۵۹,۲۵۶ ۲,۱۲۴,۵۰۱ ۶۵۹,۰۴۴,۱۹۹,۳۹۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳۰۵,۳۹۶ ۳۰۴,۱۶۹ ۰ ۰ ۳,۶۸۰,۴۷۱ ۳,۵۰۰ ۱,۵۵۹,۲۵۶ ۲,۱۲۱,۲۱۵ ۶۴۵,۲۰۶,۹۳۰,۱۷۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳۰۰,۷۸۷ ۲۹۹,۵۹۷ ۰ ۸ ۳,۶۸۰,۴۷۱ ۳۰۰ ۱,۵۵۵,۷۵۶ ۲,۱۲۴,۷۱۵ ۶۳۶,۵۵۷,۴۱۸,۲۹۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲۹۷,۷۷۰ ۲۹۶,۶۱۶ ۰ ۲۰ ۳,۶۸۰,۴۶۳ ۰ ۱,۵۵۵,۴۵۶ ۲,۱۲۵,۰۰۷ ۶۳۰,۳۱۱,۳۸۸,۲۳۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲۹۷,۱۰۱ ۲۹۵,۹۸۶ ۰ ۰ ۳,۶۸۰,۴۴۳ ۰ ۱,۵۵۵,۴۵۶ ۲,۱۲۴,۹۸۷ ۶۲۸,۹۶۶,۳۳۲,۵۳۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۲۹۲,۸۸۹ ۲۹۱,۸۰۶ ۰ ۰ ۳,۶۸۰,۴۴۳ ۰ ۱,۵۵۵,۴۵۶ ۲,۱۲۴,۹۸۷ ۶۲۰,۰۸۴,۴۲۳,۳۲۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۲۹۲,۸۷۱ ۲۹۱,۷۸۸ ۰ ۶ ۳,۶۸۰,۴۴۳ ۱,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۴۵۶ ۲,۱۲۴,۹۸۷ ۶۲۰,۰۴۵,۲۴۶,۸۴۱