اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,601
تعداد واحدهای باقی مانده: 480,399
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 184,839,278,811
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,505,020
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,430,094
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,430,094
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری: محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت: شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/27 9,505,020 9,430,094 0 14 62,412 5 42,811 19,601 184,839,278,811
  2 1398/03/26 9,516,457 9,441,265 0 0 62,398 0 42,806 19,592 184,973,264,705
  3 1398/03/25 9,436,240 9,361,896 0 0 62,398 0 42,806 19,592 183,418,272,012
  4 1398/03/24 9,452,871 9,380,366 0 0 62,398 0 42,806 19,592 183,780,135,466
  5 1398/03/23 9,452,166 9,379,662 0 12 62,398 1 42,806 19,592 183,766,333,702
  6 1398/03/22 9,451,459 9,378,914 0 35 62,386 2 42,805 19,581 183,648,516,433
  7 1398/03/21 9,386,214 9,314,451 0 48 62,351 10 42,803 19,548 182,078,884,812
  8 1398/03/20 9,375,335 9,303,594 0 25 62,303 0 42,793 19,510 181,513,125,332
  9 1398/03/19 9,353,244 9,282,403 0 1 62,278 1 42,793 19,485 180,867,628,864
  10 1398/03/18 9,251,704 9,182,294 0 0 62,277 0 42,792 19,485 178,916,992,640
  11 1398/03/17 9,222,400 9,153,110 0 0 62,277 0 42,792 19,485 178,348,338,823
  12 1398/03/16 9,220,556 9,151,266 0 0 62,277 0 42,792 19,485 178,312,409,334
  13 1398/03/15 9,219,825 9,150,534 0 0 62,277 0 42,792 19,485 178,298,164,718
  14 1398/03/14 9,219,094 9,149,804 0 3,404 62,277 0 42,792 19,485 178,283,928,284
  15 1398/03/13 9,218,361 9,134,403 0 0 58,873 0 42,792 16,081 146,890,331,221
  16 1398/03/12 9,103,465 9,024,685 0 0 58,873 59 42,792 16,081 145,125,958,225
  17 1398/03/11 8,982,677 8,905,849 0 0 58,873 0 42,733 16,140 143,740,400,270
  18 1398/03/10 9,001,476 8,924,331 0 0 58,873 0 42,733 16,140 144,038,698,741
  19 1398/03/09 9,001,546 8,924,402 0 0 58,873 29 42,733 16,140 144,039,841,637
  20 1398/03/08 9,001,479 8,924,473 0 2 58,873 0 42,704 16,169 144,299,801,179