امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1392/02/25 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/07/05 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ 1396/06/20 تغییرات امیدنامه
1396/03/09 صورتجلسه تغییرات امینامه صندوق آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
1396/02/13 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز تغییرات امیدنامه
1395/03/05 تغییرانت امیدنامه صندوق سرمایه گذتری آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورت جلسه تغییرات نصاب دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تغییرات امینامه صندوق تغییرات امیدنامه
1394/01/26 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق