صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مینی بر تغییر نصاب ترکیب دارائی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ صورتجلسه تغییرات امینامه صندوق آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ تغییرانت امیدنامه صندوق سرمایه گذتری آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورت جلسه تغییرات نصاب دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورتجلسه تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورتجلسه تغییرات امینامه صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه