صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط آسمان خاورمیانه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مبنی بر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تغییرات اساسنامه در مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۲۱-۱۲-۹۵ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تغییرات اساسنامه