اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,767
تعداد واحدهای باقی مانده: 472,233
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 127,097,814,254
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,608,521
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,577,297
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,577,297
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 4,608,521 4,577,297 0 0 49,690 40 21,923 27,767 127,097,814,254
  2 1397/04/25 4,636,912 4,606,263 0 2 49,690 73 21,883 27,807 128,086,360,120
  3 1397/04/24 4,638,496 4,607,881 0 2 49,688 0 21,810 27,878 128,458,516,374
  4 1397/04/23 4,661,162 4,630,243 0 0 49,686 0 21,810 27,876 129,072,667,245
  5 1397/04/22 4,674,594 4,643,667 0 0 49,686 0 21,810 27,876 129,446,858,967
  6 1397/04/21 4,673,954 4,643,027 0 0 49,686 0 21,810 27,876 129,429,027,070
  7 1397/04/20 4,675,452 4,644,317 0 0 49,686 0 21,810 27,876 129,464,989,771
  8 1397/04/19 4,709,407 4,675,636 0 0 49,686 0 21,810 27,876 130,338,021,712
  9 1397/04/18 4,714,399 4,680,536 0 1 49,686 0 21,810 27,876 130,474,621,764
  10 1397/04/17 4,713,780 4,679,916 0 8 49,685 0 21,810 27,875 130,452,659,768
  11 1397/04/16 4,726,303 4,692,251 0 0 49,677 0 21,810 27,867 130,758,951,950
  12 1397/04/15 4,767,397 4,732,770 0 0 49,677 0 21,810 27,867 131,888,093,448
  13 1397/04/14 4,766,793 4,732,166 0 9 49,677 0 21,810 27,867 131,871,269,423
  14 1397/04/13 4,766,191 4,731,552 0 0 49,668 0 21,810 27,858 131,811,577,272
  15 1397/04/12 4,777,299 4,742,516 0 63 49,668 15 21,810 27,858 132,117,009,340
  16 1397/04/11 4,715,319 4,680,973 0 0 49,605 23 21,795 27,810 130,177,868,332
  17 1397/04/10 4,685,502 4,651,450 0 6 49,605 822 21,772 27,833 129,463,798,439
  18 1397/04/09 4,747,394 4,712,625 0 0 49,599 0 20,950 28,649 135,011,991,259
  19 1397/04/08 4,757,895 4,722,951 0 0 49,599 0 20,950 28,649 135,307,811,239
  20 1397/04/07 4,758,260 4,723,223 0 5 49,599 0 20,950 28,649 135,315,615,842