صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 98/10/11 مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 98/10/11 مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست