صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 1396/02/17
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 1396/02/17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست