صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مبنی بر تغییر نصاب ترکیب دارائی های صندو
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مینی بر تغییر نصاب ترکیب دارائی های صندوق
متن خبر
پیوست