صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۶,۳۹۲ ۴۸.۴۵ ۱۱۶,۷۳۲ ۵۰.۳ ۱۴۰,۷۳۵ ۵۵.۴۹ ۱۴۲,۹۲۲ ۵۳.۱۹
اوراق ۱۲,۲۹۴ ۲۲.۵۷ ۵۱,۱۵۵ ۲۲.۰۴ ۴۹,۱۶۴ ۱۹.۳۸ ۳۴,۱۳۳ ۱۲.۷
وجه نقد ۱۴,۱۶۴ ۲۶ ۵۰,۷۱۶ ۲۱.۸۵ ۵۰,۹۵۵ ۲۰.۰۹ ۸۴,۳۸۰ ۳۱.۴
سایر دارایی ها ۱,۷۱۹ ۳.۱۵ ۹,۵۹۱ ۴.۱۳ ۱۱,۳۲۸ ۴.۴۶ ۹,۴۹۹ ۳.۵۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱,۶۰۴ ۲۱.۳ ۳۶,۶۱۳ ۱۵.۷۷ ۴۰,۲۲۴ ۱۵.۸۶ ۴۰,۸۷۶ ۱۵.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد