صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۱,۴۶۷ ۴۹.۹۷ ۴۳۰,۰۹۱ ۵۲.۹۸ ۴۵۰,۷۳۴ ۴۶.۵۲ ۴۳۸,۵۳۷ ۴۳.۶۹
اوراق ۲۳,۸۷۷ ۲۳.۱۸ ۱۹۴,۸۶۷ ۲۴ ۲۸۲,۵۷۶ ۲۹.۱۶ ۳۸۹,۶۱۷ ۳۸.۸۲
وجه نقد ۲۴,۸۲۰ ۲۴.۱ ۱۶۰,۵۶۴ ۱۹.۷۸ ۱۸۹,۱۲۰ ۱۹.۵۲ ۱۴۱,۳۵۰ ۱۴.۰۸
سایر دارایی ها ۲,۸۰۱ ۲.۷۲ ۲۶,۳۲۴ ۳.۲۴ ۴۶,۵۳۹ ۴.۸ ۳۴,۱۸۴ ۳.۴۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۷۷۵ ۱۹.۲ ۱۴۸,۶۷۴ ۱۸.۳۱ ۱۷۴,۵۷۶ ۱۸.۰۲ ۱۷۹,۱۸۲ ۱۷.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد