صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۳,۲۲۱ ۴۸.۰۴ ۱۵۷,۴۰۴ ۴۵.۱۸ ۱۹۱,۱۷۶ ۴۷.۰۳ ۲۲۴,۸۵۱ ۵۰.۰۴
اوراق ۱۵,۸۲۶ ۲۲.۸۹ ۸۵,۰۱۳ ۲۴.۴ ۹۶,۵۷۸ ۲۳.۷۶ ۱۱۷,۲۶۰ ۲۶.۰۹
وجه نقد ۱۸,۱۷۶ ۲۶.۲۹ ۹۱,۳۰۵ ۲۶.۲۱ ۱۰۷,۰۷۰ ۲۶.۳۴ ۱۰۳,۴۷۰ ۲۳.۰۳
سایر دارایی ها ۱,۸۸۶ ۲.۷۳ ۱۴,۶۵۵ ۴.۲۱ ۱۱,۶۴۷ ۲.۸۷ ۳,۷۹۴ ۰.۸۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳,۵۴۶ ۱۹.۵۹ ۴۹,۸۶۰ ۱۴.۳۱ ۶۰,۸۹۵ ۱۴.۹۸ ۸۰,۹۰۶ ۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد