ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,932 46.68 64,475 48.85 57,575 46.72 60,749 49.8
اوراق 7,648 18.86 58,355 44.21 52,691 42.75 53,141 43.56
وجه نقد 12,886 31.77 6,303 4.77 10,660 8.65 5,947 4.87
سایر دارایی ها 1,285 3.16 5,147 3.9 4,513 3.66 3,831 3.14
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,531 23.5 40,444 30.64 61,522 49.92 21,797 17.87
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد