ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 14,720 45.07 56,775 45.59 58,190 48.77 58,870 53.21
اوراق 4,058 12.43 26,748 21.48 16,706 14 12,380 11.19
وجه نقد 13,015 39.86 36,544 29.34 37,749 31.64 34,653 31.32
سایر دارایی ها 853 2.61 5,224 4.19 8,942 7.49 8,932 8.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 6,989 21.4 22,820 18.32 12,139 10.17 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد