ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 16,599 46.21 68,152 53.1 80,724 55.97 79,449 54.18
اوراق 5,150 14.34 30,574 23.82 47,267 32.77 44,047 30.04
وجه نقد 13,172 36.67 23,995 18.69 11,503 7.97 19,975 13.62
سایر دارایی ها 1,089 3.03 8,539 6.65 7,155 4.96 5,471 3.73
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 6,762 18.82 3,293 2.56 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد