صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۳,۶۲۰ ۵۰.۱۷ ۵۸۲,۰۶۸ ۵۰.۸۹ ۴۶۵,۸۷۷ ۴۵.۸۵ ۴۶۴,۴۹۲ ۵۰.۹۳
اوراق ۳۷,۳۰۵ ۲۵.۴۲ ۳۲۷,۳۰۶ ۲۸.۶۲ ۳۰۶,۰۹۳ ۳۰.۱۲ ۲۳۵,۹۲۵ ۲۵.۸۷
وجه نقد ۳۱,۶۹۲ ۲۱.۶ ۱۹۸,۲۹۵ ۱۷.۳۴ ۲۱۹,۲۸۶ ۲۱.۵۸ ۱۹۶,۶۱۹ ۲۱.۵۶
سایر دارایی ها ۴,۰۸۱ ۲.۷۸ ۳۶,۱۳۳ ۳.۱۶ ۲۴,۹۳۸ ۲.۴۵ ۱۴,۹۵۲ ۱.۶۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۱۱۳ ۱۹.۸۴ ۲۴۵,۵۲۳ ۲۱.۴۷ ۲۰۸,۲۲۹ ۲۰.۴۹ ۲۱۸,۹۶۲ ۲۴.۰۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد