ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 9,148 45.06 29,919 42.53 33,007 44.3 39,312 48.69
اوراق 948 4.67 4,909 6.98 7,160 9.61 7,142 8.84
وجه نقد 9,576 47.16 34,165 48.57 33,250 44.62 33,042 40.92
سایر دارایی ها 576 2.84 1,355 1.92 1,092 1.46 1,243 1.54
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,597 22.64 11,281 16.03 13,148 17.64 18,184 22.52
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق