صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۱,۲۱۹ ۵۰.۱۴ ۴۰۶,۸۳۸ ۴۸.۷۱ ۳۶۲,۵۵۱ ۵۲.۵۴ ۴۰۷,۶۱۷ ۶۰.۴
اوراق ۴۰,۳۹۹ ۲۴.۹۴ ۲۰۰,۱۵۱ ۲۳.۹۶ ۱۵۶,۴۸۴ ۲۲.۶۸ ۱۱۸,۵۶۵ ۱۷.۵۷
وجه نقد ۳۵,۹۹۹ ۲۲.۲۳ ۲۱۳,۰۸۹ ۲۵.۵۱ ۱۵۷,۰۳۲ ۲۲.۷۵ ۱۳۹,۸۲۴ ۲۰.۷۲
سایر دارایی ها ۴,۳۲۰ ۲.۶۷ ۱۵,۲۰۶ ۱.۸۲ ۱۴,۰۴۳ ۲.۰۴ ۸,۸۹۹ ۱.۳۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۲,۴۴۶ ۲۰.۰۳ ۱۷۷,۹۷۳ ۲۱.۳۱ ۱۴۲,۳۵۲ ۲۰.۶۳ ۱۳۴,۳۸۳ ۱۹.۹۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد