ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,291 44.71 53,840 42.81 51,279 41.97 62,283 47.05
اوراق 3,442 11.58 34,181 27.18 31,630 25.89 33,888 25.6
وجه نقد 12,270 41.27 35,819 28.48 36,151 29.59 34,388 25.97
سایر دارایی ها 677 2.27 1,944 1.54 3,101 2.53 1,815 1.37
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 6,570 22.1 27,203 21.63 27,108 22.19 30,419 22.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد