صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۰,۱۵۱ ۴۸.۱۷ ۱۳۴,۲۱۲ ۴۶.۲۱ ۱۳۱,۴۲۳ ۴۲.۸۳ ۱۵۷,۲۸۸ ۴۵.۶۳
اوراق ۱۴,۲۲۴ ۲۲.۷۳ ۶۵,۳۸۷ ۲۲.۵۱ ۷۵,۰۴۷ ۲۴.۴۶ ۸۹,۹۴۷ ۲۶.۰۹
وجه نقد ۱۶,۵۰۴ ۲۶.۳۷ ۷۸,۴۰۴ ۲۷ ۸۵,۰۵۴ ۲۷.۷۲ ۸۱,۶۷۸ ۲۳.۶۹
سایر دارایی ها ۲,۲۳۰ ۳.۵۶ ۱۵,۵۱۱ ۵.۳۴ ۱۷,۸۰۷ ۵.۸ ۱۸,۱۵۵ ۵.۲۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۲,۶۵۶ ۲۰.۲۲ ۴۱,۵۰۰ ۱۴.۲۹ ۴۲,۲۳۸ ۱۳.۷۶ ۴۷,۸۶۲ ۱۳.۸۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد