ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/24 39,312 48.69 % 7,142 8.85 % 33,042 40.93 % 1,243 1.54 % 18,184 22.52 %
2 1396/09/23 39,312 48.71 % 7,140 8.85 % 33,042 40.94 % 1,223 1.52 % 18,184 22.53 %
3 1396/09/22 39,312 48.72 % 7,139 8.85 % 33,042 40.95 % 1,204 1.49 % 18,184 22.54 %
4 1396/09/21 38,297 48.09 % 7,124 8.95 % 33,042 41.49 % 1,184 1.49 % 16,765 21.05 %
5 1396/09/20 32,077 43.6 % 7,081 9.63 % 33,081 44.96 % 1,339 1.82 % 13,198 17.94 %
6 1396/09/19 32,527 44.02 % 7,142 9.67 % 33,081 44.77 % 1,145 1.55 % 13,103 17.73 %
7 1396/09/18 32,366 43.87 % 7,145 9.68 % 33,148 44.93 % 1,125 1.53 % 12,987 17.6 %
8 1396/09/17 32,410 43.93 % 7,225 9.79 % 33,051 44.79 % 1,106 1.5 % 13,048 17.68 %
9 1396/09/16 32,410 43.94 % 7,224 9.79 % 33,051 44.81 % 1,086 1.47 % 13,048 17.69 %
10 1396/09/15 32,410 43.95 % 7,222 9.79 % 33,051 44.82 % 1,067 1.45 % 13,048 17.69 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق