ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 79,449 54.19 % 44,047 30.04 % 0 0 % 19,975 13.62 % 3,142 3.73 % 0 0 %
2 1397/07/23 78,514 54.14 % 43,950 30.31 % 0 0 % 19,975 13.78 % 2,568 3.38 % 0 0 %
3 1397/07/22 75,447 53.24 % 43,846 30.94 % 0 0 % 19,865 14.02 % 2,562 3.45 % 0 0 %
4 1397/07/21 75,784 53.27 % 43,783 30.77 % 0 0 % 15,752 11.07 % 6,952 6.52 % 0 0 %
5 1397/07/20 78,976 54 % 43,768 29.93 % 0 0 % 14,991 10.25 % 8,505 7.41 % 0 0 %
6 1397/07/19 78,976 54.01 % 43,768 29.93 % 0 0 % 14,991 10.25 % 8,501 7.41 % 0 0 %
7 1397/07/18 78,976 54.01 % 43,768 29.93 % 0 0 % 14,991 10.25 % 8,498 7.4 % 0 0 %
8 1397/07/17 83,197 57.1 % 43,597 29.92 % 0 0 % 14,806 10.16 % 4,097 4.41 % 0 0 %
9 1397/07/16 81,044 57.03 % 43,602 30.68 % 0 0 % 14,922 10.5 % 2,535 3.42 % 0 0 %
10 1397/07/15 81,860 56.24 % 43,455 29.85 % 0 0 % 13,739 9.44 % 6,502 6.07 % 0 0 %