صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۴۳۶,۷۰۷ ۴۸.۵۷ % ۲۳۶,۰۸۳ ۲۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۵۸۷ ۲۱.۷۵ % ۳۰,۶۶۸ ۳.۴۱ % ۲۱۲,۱۱۱ ۲۳.۵۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۴۶۴,۴۹۲ ۵۰.۹۳ % ۲۳۵,۹۲۵ ۲۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۹۶,۶۱۹ ۲۱.۵۶ % ۱۴,۹۵۲ ۱.۶۴ % ۲۱۸,۹۶۲ ۲۴.۰۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۴۶۴,۴۳۳ ۵۱.۱۶ % ۲۳۵,۹۲۵ ۲۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۳۹۷ ۲۱.۷۴ % ۱۰,۰۶۷ ۱.۱۱ % ۲۲۰,۳۶۳ ۲۴.۲۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۴۶۴,۴۳۳ ۵۱.۱۷ % ۲۳۵,۹۰۹ ۲۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۳۲۲ ۲۱.۷۴ % ۱۰,۰۱۲ ۱.۱ % ۲۲۰,۳۶۳ ۲۴.۲۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۴۶۴,۴۳۳ ۵۱.۱۸ % ۲۳۵,۸۹۳ ۲۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹۶,۴۹۴ ۲۱.۶۵ % ۱۰,۶۳۴ ۱.۱۷ % ۲۲۰,۳۶۳ ۲۴.۲۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۴۵۱,۷۸۶ ۵۰.۵۸ % ۲۳۵,۴۷۸ ۲۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۸۳۵ ۲۰.۲۴ % ۲۵,۱۹۲ ۲.۸۲ % ۲۱۳,۲۳۶ ۲۳.۸۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۴۵۱,۸۸۳ ۵۰.۳۳ % ۲۵۱,۰۷۳ ۲۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۶۹۸ ۱۸.۹ % ۲۵,۱۳۶ ۲.۸ % ۲۱۲,۳۵۵ ۲۳.۶۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۴۸۳,۱۹۴ ۵۲.۸ % ۲۵۰,۹۹۸ ۲۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۵۴۷ ۱۸.۶۴ % ۱۰,۴۵۵ ۱.۱۴ % ۲۲۰,۳۰۶ ۲۴.۰۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۴۹۶,۵۳۶ ۵۳.۵۶ % ۲۵۰,۷۴۸ ۲۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۴۴۳ ۱۸.۲۸ % ۱۰,۳۹۹ ۱.۱۲ % ۲۲۹,۵۹۵ ۲۴.۷۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۴۹۶,۱۴۹ ۵۳.۲۶ % ۲۵۰,۳۶۹ ۲۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۶۸۵ ۱۸.۷۵ % ۱۰,۲۹۴ ۱.۱۱ % ۲۲۶,۷۶۱ ۲۴.۳۴ %