صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵۷,۲۸۸ ۴۵.۶۳ % ۸۹,۹۴۷ ۲۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۸۱,۶۷۸ ۲۳.۶۹ % ۱۵,۸۰۹ ۵.۲۷ % ۴۷,۸۶۲ ۱۳.۸۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۵۱,۱۱۴ ۴۴.۱۵ % ۸۹,۹۰۶ ۲۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۹۸ ۲۵.۰۴ % ۱۵,۵۵۲ ۵.۲۳ % ۴۷,۸۷۸ ۱۳.۹۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۴۹,۲۸۱ ۴۳.۹۸ % ۸۹,۸۵۱ ۲۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۸۴,۷۷۵ ۲۴.۹۸ % ۱۵,۵۱۵ ۵.۲۶ % ۴۷,۸۲۹ ۱۴.۰۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۴۱,۴۴۷ ۴۲.۳۴ % ۸۹,۸۰۷ ۲۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۹۸ ۲۴.۵۴ % ۲۰,۸۴۴ ۶.۹۴ % ۴۶,۷۲۳ ۱۳.۹۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳۷,۷۹۳ ۴۱.۶۲ % ۸۹,۷۷۱ ۲۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۸۲,۷۳۱ ۲۴.۹۹ % ۲۰,۸۱۱ ۶.۹۹ % ۴۴,۸۵۴ ۱۳.۵۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۷,۷۹۳ ۴۱.۶۳ % ۸۹,۷۲۹ ۲۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۸۲,۷۳۰ ۲۴.۹۹ % ۲۰,۷۷۷ ۶.۹۹ % ۴۴,۸۵۴ ۱۳.۵۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۷,۷۹۳ ۴۱.۷۱ % ۸۹,۶۸۷ ۲۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۸۲,۱۵۱ ۲۴.۸۷ % ۲۰,۷۴۳ ۶.۹۹ % ۴۴,۸۵۴ ۱۳.۵۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹,۶۹۸ ۴۲.۶۱ % ۸۹,۶۴۵ ۲۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۲۲ ۲۶.۱۵ % ۱۲,۷۷۳ ۴.۶۱ % ۴۴,۳۴۰ ۱۳.۵۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۴,۸۴۲ ۴۱.۳۱ % ۸۹,۶۰۰ ۲۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۱۳ ۲۶.۰۸ % ۱۶,۸۲۲ ۵.۸۷ % ۴۳,۹۰۶ ۱۳.۴۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۴,۹۷۸ ۴۱.۷۵ % ۸۹,۵۵۶ ۲۷.۷ % ۰ ۰ % ۸۴,۵۷۲ ۲۶.۱۶ % ۱۴,۲۳۰ ۵.۱۳ % ۴۳,۲۶۷ ۱۳.۳۸ %