ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 58,870 53.21 % 12,380 11.19 % 34,653 31.32 % 8,932 8.07 % 0 0 %
2 1397/05/22 57,654 52.55 % 11,425 10.41 % 35,923 32.74 % 8,910 8.12 % 0 0 %
3 1397/05/21 58,175 53.16 % 10,628 9.71 % 34,590 31.61 % 10,236 9.36 % 0 0 %
4 1397/05/20 57,781 51.92 % 10,612 9.54 % 38,231 34.35 % 8,867 7.97 % 0 0 %
5 1397/05/19 60,505 51.93 % 10,606 9.1 % 40,757 34.98 % 8,846 7.59 % 0 0 %
6 1397/05/18 60,505 51.94 % 10,606 9.11 % 40,757 34.99 % 8,823 7.57 % 0 0 %
7 1397/05/17 60,505 52.09 % 10,606 9.13 % 40,352 34.74 % 9,010 7.76 % 0 0 %
8 1397/05/16 62,101 56.1 % 4 0 % 39,434 35.62 % 13,473 12.17 % 0 0 %
9 1397/05/15 66,876 60.27 % 4 0 % 38,982 35.13 % 9,833 8.86 % 0 0 %
10 1397/05/14 64,129 62.34 % 4 0 % 33,136 32.21 % 10,333 10.05 % 0 0 %