ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 50,051 38.76 % 42,492 32.91 % 35,457 27.46 % 1,123 0.87 % 23,065 17.86 %
2 1396/12/26 49,909 38.85 % 41,125 32.01 % 36,235 28.2 % 1,211 0.94 % 22,973 17.88 %
3 1396/12/25 50,000 39.5 % 39,769 31.42 % 35,128 27.75 % 1,694 1.34 % 22,921 18.11 %
4 1396/12/24 50,000 39.51 % 39,767 31.42 % 35,128 27.76 % 1,674 1.32 % 22,921 18.11 %
5 1396/12/23 50,000 39.53 % 39,766 31.44 % 35,086 27.74 % 1,654 1.31 % 22,921 18.12 %
6 1396/12/22 50,415 39.9 % 39,816 31.51 % 33,925 26.85 % 2,200 1.74 % 22,988 18.19 %
7 1396/12/21 50,254 39.48 % 40,040 31.46 % 34,817 27.35 % 2,181 1.71 % 22,958 18.04 %
8 1396/12/20 51,409 40.26 % 40,295 31.56 % 34,374 26.92 % 1,608 1.26 % 22,997 18.01 %
9 1396/12/19 51,658 40.28 % 41,136 32.08 % 34,377 26.81 % 1,076 0.84 % 23,140 18.04 %
10 1396/12/18 51,751 40.31 % 41,215 32.1 % 34,380 26.78 % 1,057 0.82 % 23,140 18.02 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق