صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۴۲,۹۲۲ ۵۳.۱۹ % ۳۴,۱۳۳ ۱۲.۷ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۸۰ ۳۱.۴ % ۷,۲۵۱ ۳.۵۴ % ۴۰,۸۷۶ ۱۵.۲۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۴۷,۲۰۱ ۵۵.۲۹ % ۵۰,۰۲۱ ۱۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۶۱,۷۷۰ ۲۳.۲ % ۷,۲۳۰ ۳.۵۶ % ۴۱,۷۶۵ ۱۵.۶۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۵۰,۴۹۳ ۵۷.۷۹ % ۵۰,۰۱۷ ۱۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۱۲۴ ۲۱.۵۵ % ۳,۷۷۶ ۲.۹۷ % ۴۲,۲۵۲ ۱۶.۲۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۴۷,۹۹۵ ۵۸.۷۶ % ۴۹,۹۶۲ ۱۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۰ ۱۹.۹۱ % ۳,۷۵۸ ۳.۰۷ % ۴۲,۰۰۲ ۱۶.۶۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۴۷,۵۵۶ ۵۸.۸۱ % ۴۹,۹۳۶ ۱۹.۹ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۵۲ ۱۹.۷۹ % ۳,۷۳۶ ۳.۰۷ % ۴۲,۲۸۲ ۱۶.۸۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۴۵,۰۳۴ ۵۸.۴۱ % ۴۹,۹۰۶ ۲۰.۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۶۱ ۲۰ % ۳,۷۱۳ ۳.۰۹ % ۴۱,۷۹۷ ۱۶.۸۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۴۵,۰۳۴ ۵۸.۴۷ % ۴۹,۹۰۶ ۲۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۲۳ ۱۹.۹۲ % ۳,۶۹۲ ۳.۰۹ % ۴۱,۷۹۷ ۱۶.۸۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۴۵,۰۳۴ ۵۸.۶۳ % ۴۹,۹۰۶ ۲۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۴۸,۲۶۵ ۱۹.۵۱ % ۴,۱۸۲ ۳.۲۹ % ۴۱,۷۹۷ ۱۶.۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۴۲,۷۴۹ ۵۸.۲۶ % ۴۹,۸۴۵ ۲۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۱۵ ۱۹.۳۹ % ۴,۹۱۱ ۳.۹۳ % ۴۱,۳۷۴ ۱۶.۸۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۴۲,۷۴۹ ۵۸.۲۶ % ۴۹,۸۴۵ ۲۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۱۵ ۱۹.۳۹ % ۴,۸۹۱ ۳.۹۲ % ۴۱,۳۷۴ ۱۶.۸۹ %