ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/28 62,283 47.05 % 33,888 25.6 % 34,388 25.98 % 1,815 1.37 % 30,419 22.98 %
2 1397/03/27 59,475 45.66 % 33,877 26.01 % 35,096 26.95 % 1,795 1.38 % 29,572 22.71 %
3 1397/03/26 55,701 44.2 % 33,935 26.93 % 34,600 27.46 % 1,774 1.41 % 28,357 22.5 %
4 1397/03/25 55,701 44.21 % 33,934 26.93 % 34,590 27.45 % 1,764 1.4 % 28,357 22.51 %
5 1397/03/24 55,701 44.22 % 33,932 26.94 % 34,590 27.46 % 1,744 1.38 % 28,357 22.51 %
6 1397/03/23 55,701 44.23 % 33,931 26.94 % 34,590 27.46 % 1,723 1.37 % 28,357 22.52 %
7 1397/03/22 53,315 43.12 % 33,950 27.46 % 34,676 28.05 % 1,703 1.38 % 27,072 21.9 %
8 1397/03/21 49,803 40.28 % 33,941 27.45 % 38,209 30.9 % 1,683 1.36 % 26,853 21.72 %
9 1397/03/20 49,948 41.62 % 30,423 25.35 % 36,985 30.82 % 2,650 2.21 % 26,950 22.46 %
10 1397/03/19 50,015 41.67 % 30,412 25.33 % 36,985 30.81 % 2,628 2.19 % 26,989 22.48 %