ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/19 67,436 52.99 % 55,965 43.98 % 0 0 % 537 0.42 % 3,322 4.41 % 0 0 %
2 1397/09/18 68,134 53.49 % 55,929 43.91 % 0 0 % 665 0.52 % 2,653 3.88 % 0 0 %
3 1397/09/17 68,645 52.2 % 59,437 45.2 % 0 0 % 1,391 1.06 % 2,032 3.29 % 0 0 %
4 1397/09/16 68,825 52.27 % 59,396 45.11 % 0 0 % 1,391 1.06 % 2,052 3.31 % 0 0 %
5 1397/09/15 68,825 52.27 % 59,396 45.11 % 0 0 % 1,391 1.06 % 2,052 3.31 % 0 0 %
6 1397/09/14 68,825 52.41 % 59,396 45.23 % 0 0 % 1,041 0.79 % 2,052 3.32 % 0 0 %
7 1397/09/13 65,602 50.21 % 59,352 45.43 % 0 0 % 3,161 2.42 % 2,541 3.71 % 0 0 %
8 1397/09/12 65,652 50.27 % 59,250 45.37 % 0 0 % 870 0.67 % 4,826 5.46 % 27,573 21.11 %
9 1397/09/11 64,070 48.41 % 65,751 49.68 % 0 0 % 482 0.36 % 2,051 3.29 % 27,143 20.51 %
10 1397/09/10 60,889 45.93 % 65,684 49.55 % 0 0 % 3,863 2.91 % 2,124 3.4 % 0 0 %