ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 62,605 51.31 % 53,929 44.2 % 0 0 % 4,327 3.55 % 1,161 2.2 % 19,958 16.36 %
2 1397/11/29 62,039 51.01 % 53,903 44.32 % 0 0 % 4,221 3.47 % 1,461 2.45 % 19,966 16.42 %
3 1397/11/28 61,807 50.91 % 53,884 44.39 % 0 0 % 4,249 3.5 % 1,458 2.46 % 19,916 16.41 %
4 1397/11/27 62,734 51.43 % 53,832 44.13 % 0 0 % 4,251 3.49 % 1,161 2.2 % 20,006 16.4 %
5 1397/11/26 62,775 51.43 % 53,808 44.08 % 0 0 % 4,318 3.54 % 1,161 2.2 % 20,109 16.47 %
6 1397/11/25 62,775 51.43 % 53,808 44.08 % 0 0 % 4,318 3.54 % 1,162 2.2 % 20,109 16.47 %
7 1397/11/24 62,775 51.43 % 53,808 44.08 % 0 0 % 4,318 3.54 % 1,163 2.2 % 20,109 16.47 %
8 1397/11/23 63,112 51.38 % 53,739 43.75 % 0 0 % 4,824 3.93 % 1,163 2.19 % 20,236 16.47 %
9 1397/11/22 63,325 50.41 % 53,681 42.73 % 0 0 % 7,461 5.94 % 1,164 2.14 % 20,342 16.19 %
10 1397/11/21 63,325 50.41 % 53,681 42.73 % 0 0 % 7,447 5.93 % 1,165 2.14 % 20,342 16.19 %