صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۹۷,۷۵۶ ۴۵.۹۵ % ۶۳,۱۱۹ ۲۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۲,۰۸۶ ۱۹.۷۸ % ۹,۸۰۳ ۳.۴۴ % ۳۱,۳۲۸ ۱۴.۷۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۰۱,۲۵۶ ۳۷.۷۶ % ۶۳,۰۹۱ ۲۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۷,۹۶۴ ۲۵.۳۴ % ۳۵,۸۶۷ ۲.۶۶ % ۳۱,۹۳۲ ۱۱.۹۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۹۸,۵۴۰ ۳۷.۶۴ % ۶۳,۰۶۳ ۲۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۶۷,۵۸۴ ۲۵.۸۱ % ۳۲,۶۲۰ ۲.۷۱ % ۳۲,۰۳۲ ۱۲.۲۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۹۷,۹۳۰ ۳۷.۲۱ % ۶۳,۰۷۹ ۲۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۵۳ ۲۶.۰۵ % ۳۳,۶۴۲ ۲.۷ % ۳۱,۷۴۵ ۱۲.۰۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۹۹,۰۲۹ ۴۷.۴۷ % ۳۵,۹۷۲ ۱۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۵۳ ۳۲.۸۶ % ۵,۰۷۹ ۲.۶۸ % ۳۱,۹۰۱ ۱۵.۲۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۹۹,۰۲۹ ۴۷.۴۸ % ۳۵,۹۷۲ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۵۳ ۳۲.۸۷ % ۵,۰۰۵ ۲.۶۶ % ۳۱,۹۰۱ ۱۵.۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۹۹,۰۲۹ ۴۷.۵ % ۳۵,۹۷۲ ۱۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۴۳ ۳۲.۸۸ % ۴,۹۳۲ ۲.۶۴ % ۳۱,۹۰۱ ۱۵.۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۹۷,۹۳۴ ۴۵.۷۶ % ۳۵,۹۷۲ ۱۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۱,۸۹۲ ۳۳.۵۹ % ۸,۲۴۰ ۲.۵۶ % ۳۱,۵۳۴ ۱۴.۷۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۹۷,۵۴۸ ۴۵.۴۹ % ۳۵,۹۳۸ ۱۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۶۷ ۳۳.۹۳ % ۸,۱۹۶ ۲.۵۵ % ۳۱,۳۱۴ ۱۴.۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۹۳,۱۲۷ ۴۹.۷۳ % ۳۵,۹۰۸ ۱۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۱۵ ۲۷.۸۳ % ۶,۱۲۱ ۳.۲۶ % ۳۱,۲۶۴ ۱۶.۶۹ %