صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۴۳۸,۵۳۷ ۴۳.۶۹ % ۳۸۹,۶۱۷ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۳۵۰ ۱۴.۰۸ % ۳۴,۱۸۴ ۳.۴۱ % ۱۷۹,۱۸۲ ۱۷.۸۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۴۲۳,۸۰۷ ۴۲.۶ % ۳۸۹,۷۷۹ ۳۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۶۷۸ ۱۴.۶۴ % ۳۵,۵۷۵ ۳.۵۸ % ۱۷۳,۰۴۰ ۱۷.۳۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۴۲۳,۸۰۷ ۴۲.۶۱ % ۳۸۹,۷۵۱ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۴۹۹ ۱۴.۶۳ % ۳۵,۵۱۷ ۳.۵۷ % ۱۷۳,۰۴۰ ۱۷.۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۴۲۳,۸۰۷ ۴۲.۶۲ % ۳۸۹,۷۲۳ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۴۹۹ ۱۴.۶۳ % ۳۵,۴۵۸ ۳.۵۷ % ۱۷۳,۰۴۰ ۱۷.۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۴۲۳,۸۰۷ ۴۲.۶۲ % ۳۸۹,۶۹۵ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۳۹۹ ۱۴.۶۲ % ۳۵,۴۰۰ ۳.۵۶ % ۱۷۳,۰۴۰ ۱۷.۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۴۰۹,۱۷۷ ۴۱.۱۶ % ۳۸۱,۹۰۴ ۳۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۶۶۶ ۱۶.۸۷ % ۳۵,۳۴۲ ۳.۵۶ % ۱۶۶,۱۴۲ ۱۶.۷۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۴۰۲,۱۸۸ ۳۹.۱ % ۳۵۷,۴۴۳ ۳۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۳۶۶ ۲۲.۷۸ % ۳۴,۷۳۶ ۳.۳۸ % ۱۶۳,۳۵۳ ۱۵.۸۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۴۰۲,۹۴۹ ۴۱.۸۳ % ۲۹۲,۶۸۸ ۳۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۹۷۳ ۲۴.۱۹ % ۳۴,۶۷۸ ۳.۶ % ۱۶۵,۶۶۱ ۱۷.۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۳۸۸,۸۳۴ ۴۰.۹۲ % ۲۷۱,۷۰۱ ۲۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۳۵,۴۲۷ ۲۴.۷۸ % ۵۴,۲۴۱ ۵.۷۱ % ۱۵۸,۵۰۰ ۱۶.۶۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۳۸۸,۸۳۴ ۴۰.۹۵ % ۲۷۱,۶۷۳ ۲۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۹۱۲ ۲۴.۷۴ % ۵۴,۱۸۴ ۵.۷۱ % ۱۵۸,۵۰۰ ۱۶.۶۹ %