صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۶۱۸.۷۱ ۶۷۶.۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۳۹ ۰.۳۱ ۳۰۷.۲۲ ۲۱۴.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۹۲ ۱.۴۱ ۲,۶۷۹.۸۹ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۶.۰۳ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۹ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۸۱ ۱.۲۸ ۱,۸۰۹.۲۳ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۲۷) (۰.۹۳) (۶۲.۱۶) (۹۶.۶۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۴۵) (۰.۲۲) (۸۰.۸۴) (۵۴.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۱۴) ۰.۱۸ (۴۰.۸۷) ۹۱.۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۲۳ ۲.۶۳ ۸,۵۵۵.۹۸ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۶.۷۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۵۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۶۵ ۰.۸۹ ۹۶۷.۰۴ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۹۸ ۰.۹۹ ۳,۳۶۳.۰۴ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲.۰۶ ۴.۳۶ ۱۷۰,۷۰۵.۵۵ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱.۹۸ ۴.۴ ۱۲۸,۷۳۹.۰۹ ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۰۴ ۱.۷ ۴,۲۲۹.۵۷ ۴۶,۲۰۵.۴۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۷ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۶۱) (۱.۴) (۸۹.۲۲) (۹۹.۴۲)