صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۷ ۰.۵۲ ۱,۱۸۴.۸۵ ۵۷۵.۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱.۹۴ ۲.۷۱ ۱۱۰,۷۲۷.۷۶ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱.۳۳ ۲.۶۲ ۱۲,۳۸۴.۷۸ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۵۹ ۱.۷۳ ۷۴۲.۷۱ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۷ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۲ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۸ ۰.۷۵ ۱,۷۰۸.۵۷ ۱,۴۴۹.۴۹
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۰۸) (۱.۳۵) (۲۵.۳۹) (۹۹.۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۳۲ ۱.۲۳ ۱۱,۶۹۷.۵۷ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۱۷ (۰.۵۶) ۸۸.۶۴ (۸۷.۲۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۹۴ ۱.۵۸ ۲,۹۱۵.۵۷ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱.۹۹ ۳.۷۳ ۱۳۱,۰۹۵.۵۱ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱.۵۳ ۱.۸۲ ۲۵,۰۶۴.۲۴ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱.۰۱ ۱.۳ ۳,۷۴۷.۲۸ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۲۱ ۰.۷۸ ۱۱۷.۲۹ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱.۴۳ ۲.۱۸ ۱۷,۸۷۱.۶۳ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۹ ۰