صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۰.۵۴۶ %۰.۲۵۳
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۱.۱۷۲)% (۴.۹۴۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۳.۲۷۸ (۶.۰۰۷)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۱۰.۸۸۸ %۸.۲۸۳
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۹۳.۱۷۱ %۱۹۴.۹۸۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۱۷۹.۸۳۴ %۴۱۳.۸۳۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۳۱۷۲.۹۷۵ %۲۹۹۲.۲۷۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۴۴۱۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%