صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۵۷۴)% (۲.۶۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ %۰.۱۵۹ (۱.۹۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ %۱۰.۴۰۱ %۱۱.۸۷۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ %۱۹.۴۳۹ %۲۵.۲۴۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ %۵۱.۹۴۵ %۶۴.۶۵۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ %۸۱.۴۹۵ %۸۶.۹۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ %۱۰۱۹.۳۰۸ %۴۶۳.۰۶۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۰۲۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۴.۹۸)% (۹۷.۴۶)%