صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۱.۴۸۵ %۳.۹۱۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۳.۶۳۷ %۹.۷۹۵
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۳.۱۹۹ %۹.۲۹۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۵۰.۲۴۳ %۹۴.۶۲۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۱۰۰.۷۲۱ %۲۱۸.۳۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۱۷۳.۵۰۲ %۳۷۰.۸۹۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۲۴۰۳.۶۱۸ %۱۹۴۵.۸۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۴۴۱۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۲.۰۱)% (۹۸.۶۲)%