مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه منتهی به 1396/10/10 دریافت خبر 1396/12/20
2 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 96/06/20 دریافت خبر 1396/11/29
3 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر 1396/11/14
4 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر 1396/07/24
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 1396/06/19 دریافت خبر 1396/07/15
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 1396/06/20 دریافت خبر 1396/07/05
7 صورتجلسه مجمع مورخ 14-04-1396 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه دریافت خبر 1396/04/31
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 1396/02/17 دریافت خبر 1396/03/09
9 مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 21-12-95 دریافت خبر 1396/03/03
10 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1396/02/13
11 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختلط آسمان خاورمیانه دریافت خبر 1395/12/17
12 صورتجلسه تمدید مجوز صندوق خاورمیانه تا تاریخ 07-04-96 دریافت خبر 1395/11/02
13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 29-01-95 دریافت خبر 1395/04/06
14 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 24-12-94 دریافت خبر 1395/02/04
15 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ 13-10-94 دریافت خبر 1394/11/07
16 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1393/10/30 دریافت خبر 1394/05/05
17 صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1393/07/29
18 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1392/10/30 دریافت خبر 1393/04/21
19 صورتجلسه تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه دریافت خبر 1393/02/30
20 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه دریافت خبر 1393/02/30
21 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر 1393/02/30
22 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/02/30
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق