صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
دارندگان واحدهای ممتاز
رديف نام دارنده واحد ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان آسمان 510 51
2 محمد اقبال نیا 100 10
3 فرهنگ قراگوزلو 100 10
4 مهدی فریور 97 9.7
5 سیدجواد جمالی 97 9.7
6 حمزه کاظمی 96 9.6

جمع 1000 100