ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 11,128 45.24 45,969 45.81 51,277 40.43 50,051 38.76
اوراق 1,795 7.3 16,896 16.84 37,506 29.57 42,492 32.91
وجه نقد 11,013 44.77 36,273 36.15 36,796 29.01 35,457 27.46
سایر دارایی ها 610 2.48 1,195 1.19 1,241 0.97 1,123 0.87
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 5,470 22.24 20,822 20.75 23,265 18.34 23,065 17.86
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق